Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Spotkanie w sprawie S1

dodane 22 lutego 2013

W dniu 20.02.2013 w siedzibie Urz?du Gminy w Brzeszczach odby?o si? spotkanie Dyrekcji KWK „Brzeszcze” i Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy kopalni z w?adzami Gminy Brzeszcze, w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S1.   Ze strony kopalni w spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Janusz Adamowicz oraz Piotr ?leziak, Kierownik Dzia?u Inwestycji i (...)

czytaj całość

Porozumienie w sprawie dop?aty do 14 pensji

dodane 25 stycznia 2013

W dniu 22 stycznia 2013 r. zosta?o podpisane porozumienie pomi?dzy Dyrekcj? KWK "Brzeszcze" i przedstawicielami zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych przy KWK "Brzeszcze" w sprawie dop?aty do 14 pensji za 2012 r. Tre?? porozumienia - tutaj.     (...)

czytaj całość

Manifestacja MKPS w Katowicach

dodane 19 grudnia 2012

zdjęcie do artykułu

Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) w sk?ad którego wchodz? cztery centrale zwi?zkowe (FZZ, ?l?sko-d?browska Solidarno??, OPZZ, Sierpie? 80 i ZZ Kontra) zorganizowa? w dniu 17 grudnia 2012 r. manifestacj? przed budynkiem Urz?du Wojewódzkiego w Katowicach.  W manifestacji uczestniczyli równie? zwi?zkowcy z Porozumienia Zwi?zków Zawodowych „KADRA" z zwi?zkowymi flagami i transparentami. MKPS (...)

czytaj całość

Spotkanie Strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 12 grudnia 2012

    W dniu 11 grudnia 2012 w siedzibie Kompanii W?glowej odby?o si? spotkanie Strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A. reprezentowanym przez wiceprezesa Piotra Rykal?. W trakcie spotkania omówiono nast?puj?ce tematy:   1.    Zarz?d przekaza? plan realizacji deputatu w?glowego na podstawie deklaracji, wg danych na dzie? 5 grudnia br. Z przedstawionych (...)

czytaj całość

Pikieta 14.11.2012

dodane 20 listopada 2012

zdjęcie do artykułu

  14 listopada 2012 r. pod Ministerstwem Pracy i Polityki Spo?ecznej  mia?a miejsce pikieta zwi?zkowców z okazji Europejskiego Dnia Akcji i Solidarno?ci Zwi?zków Zawodowych. W manifestacji udzia? wzi??o ok. 1000 osób, w tym ponad 700 to cz?onkowie FZZ. Akcja organizowana by?a razem z OPZZ. 14 listopada zosta? og?oszony przez Europejsk? Konfederacj? Zwi?zków Zawodowych (...)

czytaj całość

Rozmowy w sprawie Regulaminu Funduszu Motywacyjnego

dodane 06 listopada 2012

  W dniu 5 listopada odby?a si? kolejna tura rozmów w sprawie Regulaminu Funduszu Motywacyjnego i Aneksu nr 5. W sprawie Aneksu nr 5, który ujednolica i porz?dkuje sposób podej?cia (...)

czytaj całość

Spotkanie Zespo?u P?acowego

dodane 31 października 2012

  W dniu 30 pa?dziernika 2012 r. odby?o si? ostatnie z planowanych spotka? Zespo?u P?acowego Kompanii W?glowej. Celem tego spotkania mia?o by? wprowadzenie korekt proponowanych przez Kadr? do stanowisk nierobotniczych oraz ustalenie wspó?czynników na pozosta?ych stanowiskach na powierzchni. Okaza?o si? jednak, ?e cz??? zespo?u (zwi?zkowców) czuj?c, ?e zbli?a si? koniec ustale?, (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46