Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Spotkanie Zespo?u P?acowego

dodane 31 października 2012

  W dniu 30 pa?dziernika 2012 r. odby?o si? ostatnie z planowanych spotka? Zespo?u P?acowego Kompanii W?glowej. Celem tego spotkania mia?o by? wprowadzenie korekt proponowanych przez Kadr? do stanowisk nierobotniczych oraz ustalenie wspó?czynników na pozosta?ych stanowiskach na powierzchni. Okaza?o si? jednak, ?e cz??? zespo?u (zwi?zkowców) czuj?c, ?e zbli?a si? koniec ustale?, (...)

czytaj całość

Porozumienie w sprawie premii

dodane 19 października 2012

  W dniu 17 pa?dziernika 2012 podpisano Porozumienie pomi?dzy Dyrekcj? KWK "Brzeszcze" a przedstawicielami zwi?zków zawodowych w sprawie pierwszej raty premii jednorazowej. Porozumienie podpisano na podstawie §2 ust. 1 Porozumienia zawartego 5 pa?dziernika 2012r.   Tre?? porozumienia (...)

czytaj całość

Porozumienie p?acowe zawarte w dniu 5.10.2012 r.

dodane 05 października 2012

Porozumienie zawarte w dniu 5 pa?dziernika 2012 r. pomi?dzy Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. a organizacjami zwi?zków zawodowych   § 1 W ramach realizacji ust. 3 Porozumienia z dnia 16 lutego 2012 r. zawartego pomi?dzy Zarz?dem KW S.A. a organizacjami zwi?zków zawodowych ustala si?, co nast?puje: zwi?ksza si? wska?nik przyrostu przeci?tnego (...)

czytaj całość

Rozmowy Strony Spo?ecznej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 19 września 2012

W dniu 19 wrze?nia odby?o si? kolejne spotkanie  Zarz?du Kompanii W?glowej ze Zwi?zkami Zawodowymi dzia?aj?cymi w KW S.A. w sprawie wzrostu wska?nika wynagrodze? na rok 2012. Spotkanie to zgodnie z Porozumieniem podpisanym w dniu 16.02.2012 r. mia?o si? odby? po uzyskaniu pozytywnych wyników finansowych po pierwszym pó?roczu (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A z Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 13 września 2012

W dniu 12 wrze?nia odby?o si? spotkanie Zwi?zków Zawodowych z przedstawicielami Zarz?du KW na wniosek Prezesa Rykali. Tematami spotkania by?o : omówienie wzorów deklaracji w?glowych dla pracowników i emerytów KW, przedstawienie propozycji porozumienia w sprawie alokacji pracowników do CUK Pierwszy temat zwi?zany z deklaracjami (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 30 sierpnia 2012

W dniu 30.08.2012 w siedzibie Zarz?du KW S.A. odby?o si? spotkanie  Zarz?du Kompanii W?glowej z Centralami Zwi?zkowymi dzia?aj?cymi w Kompanii W?glowej. Spotkanie po?wi?cone by?o realizacji zapisów Porozumienia P?acowego z dnia 16 lutego br., które mówi o dalszej cz??ci realizacji wska?nika wzrostu wynagrodze? dla pracowników Kompanii W?glowej po dodatnim wyniku pierwszego (...)

czytaj całość

CUK

dodane 08 sierpnia 2012

    W dniach 25 lipca i 6 sierpnia odby?y si? spotkania strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej w temacie CUK. Powodem spotka? by?o zawiadomienie skierowane do Zak?adowych Organizacji Zwi?zkowych informuj?ce o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy i p?acy pracownikom ksi?gowo?ci w oparciu o Ustaw? o szczególnych zasadach rozwi?zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz?cych pracowników. (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45