Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Rozmowy w temacie wzrostu p?ac w 2013 r.

dodane 07 marca 2013

W czwartek 28 lutego odby?o si? spotkanie zwi?zków zawodowych z zarz?dem Kompanii W?glowej. Na wst?pie wiceprezes Piotr Rykala przedstawi? stronie spo?ecznej Jacka Nowaka nowego wiceprezesa ds. ekonomiki, który stwierdzi?, ?e stawia przed sob? dwa cele: uregulowanie sytuacji finansowej spó?ki poprzez zaci?gni?cie zobowi?za? d?ugoterminowych oraz utrzymanie wyp?at wynagrodze? w terminie. Omawiaj?c sytuacj? spó?ki wiceprezes (...)

czytaj całość

Spotkanie w sprawie S1

dodane 22 lutego 2013

W dniu 20.02.2013 w siedzibie Urz?du Gminy w Brzeszczach odby?o si? spotkanie Dyrekcji KWK „Brzeszcze” i Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy kopalni z w?adzami Gminy Brzeszcze, w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S1.   Ze strony kopalni w spotkaniu uczestniczyli Dyrektorzy Janusz Adamowicz oraz Piotr ?leziak, Kierownik Dzia?u Inwestycji i (...)

czytaj całość

Porozumienie w sprawie dop?aty do 14 pensji

dodane 25 stycznia 2013

W dniu 22 stycznia 2013 r. zosta?o podpisane porozumienie pomi?dzy Dyrekcj? KWK "Brzeszcze" i przedstawicielami zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych przy KWK "Brzeszcze" w sprawie dop?aty do 14 pensji za 2012 r. Tre?? porozumienia - tutaj.     (...)

czytaj całość

Manifestacja MKPS w Katowicach

dodane 19 grudnia 2012

zdjęcie do artykułu

Mi?dzyzwi?zkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) w sk?ad którego wchodz? cztery centrale zwi?zkowe (FZZ, ?l?sko-d?browska Solidarno??, OPZZ, Sierpie? 80 i ZZ Kontra) zorganizowa? w dniu 17 grudnia 2012 r. manifestacj? przed budynkiem Urz?du Wojewódzkiego w Katowicach.  W manifestacji uczestniczyli równie? zwi?zkowcy z Porozumienia Zwi?zków Zawodowych „KADRA" z zwi?zkowymi flagami i transparentami. MKPS (...)

czytaj całość

Spotkanie Strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 12 grudnia 2012

    W dniu 11 grudnia 2012 w siedzibie Kompanii W?glowej odby?o si? spotkanie Strony Zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A. reprezentowanym przez wiceprezesa Piotra Rykal?. W trakcie spotkania omówiono nast?puj?ce tematy:   1.    Zarz?d przekaza? plan realizacji deputatu w?glowego na podstawie deklaracji, wg danych na dzie? 5 grudnia br. Z przedstawionych (...)

czytaj całość

Pikieta 14.11.2012

dodane 20 listopada 2012

zdjęcie do artykułu

  14 listopada 2012 r. pod Ministerstwem Pracy i Polityki Spo?ecznej  mia?a miejsce pikieta zwi?zkowców z okazji Europejskiego Dnia Akcji i Solidarno?ci Zwi?zków Zawodowych. W manifestacji udzia? wzi??o ok. 1000 osób, w tym ponad 700 to cz?onkowie FZZ. Akcja organizowana by?a razem z OPZZ. 14 listopada zosta? og?oszony przez Europejsk? Konfederacj? Zwi?zków Zawodowych (...)

czytaj całość

Rozmowy w sprawie Regulaminu Funduszu Motywacyjnego

dodane 06 listopada 2012

  W dniu 5 listopada odby?a si? kolejna tura rozmów w sprawie Regulaminu Funduszu Motywacyjnego i Aneksu nr 5. W sprawie Aneksu nr 5, który ujednolica i porz?dkuje sposób podej?cia (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45