Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Kolejne spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 16 lipca 2013

W dniu 16.07.2013 r. odby?a si? kolejna tura rozmów w siedzibie Kompanii W?glowej w sprawie restrukturyzacji Kopalni „Brzeszcze”.   W spotkaniu uczestniczy?a Dyrekcja Kopalni, przedstawiciele Zwi?zków Zawodowych KWK „Brzeszcze” oraz central zwi?zkowych. Dyrekcja  przedstawi?a kolejny siódmy ju? wariant restrukturyzacji zak?adu, opracowany przy (...)

czytaj całość

Stanowisko ZZ "KADRA" Brzeszcze w sprawie sytuacji KW S.A.

dodane 11 lipca 2013

zdjęcie do artykułu

Czytaj?c artyku?y autoryzowane przez szefa WZZ Sierpie? 80 Bogus?awa Zi?tka wydawa?oby si?, ?e Przewodnicz?cy ZZ „KADRA” Brzeszcze wraz ze swoim Zarz?dem powinni si? wstydzi?, ?e broni? praw pracowniczych w naszym zak?adzie. Szef Sierpnia 80 stwierdza, ?e z?a sytuacja w Kompanii W?glowej spowodowana jest prac? 2760 pracowników posiadaj?cych uprawnienia do wcze?niejszej emerytury i, ?e s? to przede wszystkim pracownicy in?ynieryjno-techniczni. (...)

czytaj całość

Powo?anie zespo?w roboczych

dodane 05 lipca 2013

Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. zgodnie z ustaleniami na spotkaniu z centralami zwi?zkowymi dzia?aj?cymi w KW S.A. w dniu 03.07.2013 r. zobowi?za? Dyrekcj? KWK „Brzeszcze’ do zorganizowania spotkania ze zwi?zkami zawodowymi dzia?aj?cymi przy KWK „Brzeszcze”, na którym zostanie ustalony harmonogram pracy zespo?ów do spraw opracowania planu racjonalizowania kosztów w naszej kopalni. (...)

czytaj całość

Rozmowy z Zarz?dem KW S.A.

dodane 03 lipca 2013

W dniu 03.07.2013r. w siedzibie Kompanii W?glowej S.A. oby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych dzia?aj?cych w KW S.A. i ca?ej strony spo?ecznej KWK ,,Brzeszcze’’ z Zarz?dem Kompanii W?glowej.   Dyrektor  KWK ,,Brzeszcze’’ przedstawi? wariant restrukturyzacji naszej kopalni który przewidywa? alokacj? 1200 pracowników naszej za?ogi do innych kopal?. Strona (...)

czytaj całość

Niedopuszczalna dyskryminacja

dodane 28 czerwca 2013

21 maja oraz 5 czerwca zarz?d ZZ „KADRA” wyst?pi? do Dyrekcji kopalni z pismami (tre?? pism – tutaj) na które do tej pory nie otrzyma? odpowiedzi. W dniu wczorajszym tj. 27.06.2013 otrzymali?my informacje od sztygarów oddzia?owych oddz. G2 i GRP2, i? Dyrekcja wyrazi?a zamiar (...)

czytaj całość

Spotkanie z wicepremierem Piechoci?skim

dodane 18 czerwca 2013

zdjęcie do artykułu

W dniu 17.06.2013 r. dosz?o do spotkania wicepremiera Janusza Piechoci?skiego z zarz?dem ZZ „KADRA”, którego reprezentowali przewodnicz?cy Bogus?aw Studencki, sekretarz S?awomir Drobny oraz przewodnicz?cy PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka, który postanowi? wspomóc swoj? osob? delegacj? z Brzeszcz w sprawie przebiegu drogi S1 a zarazem bytu naszej kopalni.   (...)

czytaj całość

Spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii W?glowej

dodane 14 czerwca 2013

W czwartek 13 czerwca odby?o si? spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii W?glowej. Tematem spotkania by?a aktualna sytuacja ekonomiczna Kompanii i dzia?ania Zarz?du wobec kopal? „Brzeszcze” i „Piekary”. Na wst?pie spotkania wiceprezes Nowak omówi? wyniki Kompanii za IV miesi?ce 2013 r. Z przedstawionych danych wynika, (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49