Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Pismo do Okr?gowego Inspektora Pracy w Krakowie

dodane 14 sierpnia 2013

W zwi?zku z kolejn? prób? alokacji za?ogi z KWK „Brzeszcze” z czym kategorycznie nie zgadzaj? si? Zwi?zki Zawodowe, które kolejny ju? raz zwracaj? uwag? na braki osobowe w ob?o?eniu stanowiskowym. Zwi?zki Zawodowe przy KWK "Brzeszcze" wystosowa?y pismo do Okr?gowego Inspektora Pracy w Krakowie. (czytaj tutaj) (...)

czytaj całość

Stanowisko Zwi?zkw Zawodowych dzia?aj?cych przy KWK "Brzeszcze"

dodane 09 sierpnia 2013

W dniu 09.08.2013 r. odby?o sie spotkanie Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy KWK "Brzeszcze", na którym ustalono wspólne stanowisko odno?nie planowanej przez Zarz?d Kompanii Weglowej S.A. alokacji pracownikow naszej kopalni na inne oddzia?y KW S.A. Tre?? pisma - tutaj (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A. w sprawie restrukturyzacji KW S.A

dodane 29 lipca 2013

W dniu 29.07.2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Kompanii W?glowej odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A. w sprawie restrukturyzacji Kompanii W?glowej S.A. Zarz?d KW S.A przedstawi? centralom zwi?zkowym „Projekt programu dostosowawczego Kompanii W?glowej S.A. na lata 2013-2015”, który zosta? przyj?ty Uchwa?? Zarz?du nr 617/2013 w dniu 19.07.2013 r. (...)

czytaj całość

Stanowisko Strony Spo?ecznej w sprawie dezinformacji pracownikw KWK "Brzeszcze"

dodane 25 lipca 2013

W zwi?zku z ukazywaniem si? og?osze? Zarz?du Kompanii W?glowej odno?nie dobrowolnych odej?? pracowników KWK „Brzeszcze” na s?siednie zak?ady KW S.A., w dniu 25.07.2013 r. Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce w Kopalni „Brzeszcze” wystosowa?y stanowisko (tre?? pisma - tutaj) do (...)

czytaj całość

Dezinformacja pracownikw KWK "Brzeszcze"

dodane 24 lipca 2013

Zarz?d ZZ „KADRA” KWK „Brzeszcze” uzyska? informacj? od Dyrekcji kopalni, ?e Wiceprezes Piotr Rykala w imieniu Zarz?du KW S.A wyst?pi? z pismem do Dyrektora kopalni „Brzeszcze” o przyj?ciu planu restrukturyzacji KWK „Brzeszcze”, równocze?nie zobowi?zuj?c Dyrektora do rozpropagowania w?ród za?ogi informacji o mo?liwo?ci podj?cia pracy w innych oddzia?ach KW S.A. (...)

czytaj całość

Kolejne spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 16 lipca 2013

W dniu 16.07.2013 r. odby?a si? kolejna tura rozmów w siedzibie Kompanii W?glowej w sprawie restrukturyzacji Kopalni „Brzeszcze”.   W spotkaniu uczestniczy?a Dyrekcja Kopalni, przedstawiciele Zwi?zków Zawodowych KWK „Brzeszcze” oraz central zwi?zkowych. Dyrekcja  przedstawi?a kolejny siódmy ju? wariant restrukturyzacji zak?adu, opracowany przy (...)

czytaj całość

Stanowisko ZZ "KADRA" Brzeszcze w sprawie sytuacji KW S.A.

dodane 11 lipca 2013

zdjęcie do artykułu

Czytaj?c artyku?y autoryzowane przez szefa WZZ Sierpie? 80 Bogus?awa Zi?tka wydawa?oby si?, ?e Przewodnicz?cy ZZ „KADRA” Brzeszcze wraz ze swoim Zarz?dem powinni si? wstydzi?, ?e broni? praw pracowniczych w naszym zak?adzie. Szef Sierpnia 80 stwierdza, ?e z?a sytuacja w Kompanii W?glowej spowodowana jest prac? 2760 pracowników posiadaj?cych uprawnienia do wcze?niejszej emerytury i, ?e s? to przede wszystkim pracownicy in?ynieryjno-techniczni. (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49