Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem KW S.A w sprawie przysz?o?ci KWK Brzeszcze

dodane 27 maja 2013

     W dniu 21.05.2013 r. Dyrekcja KWK „Brzeszcze” otrzyma?a pismo z Zarz?du Kompanii W?glowej nr R/KB/1490/2013 (tre?? pisma – tutaj).      Po spotkaniu Dyrekcji KWK „Brzeszcze” z Zarz?dem KW S.A., Dyrektor Janusz Adamowicz w dniu 22.05.2013 r. poinformowa? (...)

czytaj całość

Stanowisko organizacji zwi?zkowych KWK "Brzeszcze"

dodane 24 maja 2013

Zak?adowe Organizacje Zwi?zkowe dzia?aj?ce w KWK „Brzeszcze” kategorycznie sprzeciwiaj? si? kierunkom restrukturyzacji kopalni „Brzeszcze” narzuconym przez Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. W naszej ocenie jest niemo?liwe wskazanie efektywnej kontynuacji dzia?alno?ci wydobywczej jak i oszacowanie kosztów restrukturyzacji w poszczególnych latach bez ostatecznej decyzji (...)

czytaj całość

Pisma do Dyrekcji KWK Brzeszcze

dodane 22 maja 2013

W dniu 21.05.2013 r. wystosowali?my pisma do Dyrekcji naszej kopalni dotycz?ce przenoszenia pracowników administracji na stanowiska robotnicze (tre?? pisma - tutaj) oraz pracy w godzinach nadliczbowych (tre?? pisma - (...)

czytaj całość

S?d nad zamykaniem kopal?

dodane 10 maja 2013

Wiceminister Tomasz Tomczykiewicz zaproponowa?, aby zamkn?? trwale nierentowne kopalnie w?gla kamiennego. Wypowied? ta pada z ust wysokiego rang? urz?dnika pa?stwowego i dlatego nale?y j? przyj?? równie? jako stanowisko rz?du. Tym bardziej, ?e ani jego ministerialny zwierzchnik Janusz Piechoci?ski, ani te? sam premier nie odci?li si? od tego stanowiska. Sytuacja ta napawa smutkiem nie z powodu propozycji zamykania kopal?, ale z (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A. z Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 10 maja 2013

9 maja 2013 r. odby?o si? kolejne, cykliczne spotkanie w KW S.A. maj?ce na celu uregulowanie tematów,  które pojawi?y si? jako problemy do uregulowania lub wyja?nienia.By?y to trzy podstawowe zagadnienia: Aneks dotycz?cy uregulowa? zwi?zanych z wyp?at? nagrody rocznej (Barbórka i "14") dla osób, które odesz?y z KW w trakcie okresu obrachunkowego. Przygotowany (...)

czytaj całość

Rozmowy zwi?zkw z Zarz?dem Kompanii W?glowej

dodane 24 kwietnia 2013

W poniedzia?ek 22 kwietnia zwi?zki zawodowe spotka?y si? z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.Pod nieobecno?? Prezes Joanny Strzelec-?obodzi?skiej Zarz?d reprezentowali wiceprezesi: Marek Uszko, Krzysztof Brejdak, Wojciech Kotlarek i Piotr Rykala.   Pierwsza cz??? spotkania po?wi?cona by?a przysz?o?ci kopalni „Piekary”. Na t? cz??? spotkania Zarz?d (...)

czytaj całość

Parking dla pracownikw KWK Brzeszcze

dodane 11 kwietnia 2013, aktualizacja: 24 maja 2013

W zwi?zku z ma?? ilo?ci? miejsc parkingowych dla pracowników KWK „Brzeszcze", Zarz?d ZZ "KADRA" po podj?ciu informacji o wygasaniu okresu dzier?awy parkingu przed kopalni?, zwróci? si? do Dyrekcji o podj?cie kroków w celu  nabycia lub wydzier?awienia tego terenu.Istnieje realne zagro?enie, ?e teren ten zostanie wykorzystany w zupe?nie innym celu, który uniemo?liwi parkowanie samochodów znacznej (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45