Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Zmiany w odprawach emerytalnych.

dodane 23 sierpnia 2013

W czwartek 22 sierpnia w Kompanii W?glowej S.A. odby?y si? rozmowy stron Porozumienia z 20 grudnia 2004 r. Tematem rozmów by? projekt zmian w za??czniku Odprawy emerytalno-rentowe. W trakcie rozmów dosz?o do podpisania aneksu nr 8 porozumienia, który wprowadza m.in. nast?puj?ce zmiany do ww. za??cznika: zwi?kszono wysoko?? odpraw emerytalno-rentowych, okre?lono (...)

czytaj całość

Informacja w sprawie referendum odwo?ania Burmistrza i Rady Miejskiej w Brzeszczach.

dodane 20 sierpnia 2013

Komisarz wyborczy w Krakowie po rozpoznaniu sprawy i przeliczeniu podpisów w sprawie odwo?ania Burmistrza i Rady Miejskiej przed up?ywem kadencji oraz po sprawdzeniu dostarczonej dokumentacji ustali? termin referendum na 06.10.2013 r. Pe?n? tre?? informacji po otrzymaniu od Komisarza umie?cimy na stronie. M.Z (...)

czytaj całość

Stanowisko Zwi?zkw Zawodowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej

dodane 16 sierpnia 2013

Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce w Kompanii W?glowej wystosowa?y pismo do Prezes Joanny Strzelec-?obodzi?skiej w którym negatywnie opiniuj? program dostosowawczy na lata 2013-2015 r. (tre?? pisma czytaj tutaj) (...)

czytaj całość

Pismo do Okr?gowego Inspektora Pracy w Krakowie

dodane 14 sierpnia 2013

W zwi?zku z kolejn? prób? alokacji za?ogi z KWK „Brzeszcze” z czym kategorycznie nie zgadzaj? si? Zwi?zki Zawodowe, które kolejny ju? raz zwracaj? uwag? na braki osobowe w ob?o?eniu stanowiskowym. Zwi?zki Zawodowe przy KWK "Brzeszcze" wystosowa?y pismo do Okr?gowego Inspektora Pracy w Krakowie. (czytaj tutaj) (...)

czytaj całość

Stanowisko Zwi?zkw Zawodowych dzia?aj?cych przy KWK "Brzeszcze"

dodane 09 sierpnia 2013

W dniu 09.08.2013 r. odby?o sie spotkanie Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy KWK "Brzeszcze", na którym ustalono wspólne stanowisko odno?nie planowanej przez Zarz?d Kompanii Weglowej S.A. alokacji pracownikow naszej kopalni na inne oddzia?y KW S.A. Tre?? pisma - tutaj (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A. w sprawie restrukturyzacji KW S.A

dodane 29 lipca 2013

W dniu 29.07.2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Kompanii W?glowej odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A. w sprawie restrukturyzacji Kompanii W?glowej S.A. Zarz?d KW S.A przedstawi? centralom zwi?zkowym „Projekt programu dostosowawczego Kompanii W?glowej S.A. na lata 2013-2015”, który zosta? przyj?ty Uchwa?? Zarz?du nr 617/2013 w dniu 19.07.2013 r. (...)

czytaj całość

Stanowisko Strony Spo?ecznej w sprawie dezinformacji pracownikw KWK "Brzeszcze"

dodane 25 lipca 2013

W zwi?zku z ukazywaniem si? og?osze? Zarz?du Kompanii W?glowej odno?nie dobrowolnych odej?? pracowników KWK „Brzeszcze” na s?siednie zak?ady KW S.A., w dniu 25.07.2013 r. Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce w Kopalni „Brzeszcze” wystosowa?y stanowisko (tre?? pisma - tutaj) do (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47