Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A

dodane 12 grudnia 2013

11 grudnia 2013 r. odby?o si? spotkanie central zwi?zkowych z Zarz?dem Kompanii W?glowej w ramach konsultacji nad programem restrukturyzacji firmy. W pierwszej cz??ci spotkania wiceprezes Marek Uszko przedstawi? prezentacj? obrazuj?c? wyniki audytu firmy Roland Berger.  Firma Berger podzieli?a kopalnie KW S.A. na trzy grupy: trwale nierentowne (do likwidacji) – 4 kopalnie, (...)

czytaj całość

Spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 10 grudnia 2013

W poniedzia?ek 9 grudnia 2013 roku odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.. Spotkanie otwar?o cykl spotka? konsultacyjnych nad projektem Restrukturyzacji KW S.A. na lata 2014 – 2020.  Na wst?pie ogólne za?o?enia programu przedstawi? wiceprezes Jacek Nowak. Swoj? prezentacj? rozpocz?? od przedstawienia krótkoterminowego (utrzymanie p?ynno?ci finansowej (...)

czytaj całość

Wej?cie w spr zbiorowy

dodane 03 grudnia 2013

2 grudnia 2013r. odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych w ramach Sztabu Protestacyjno - Strajkowego. Ko?cowym ustaleniem Sztabu jest wej?cie z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. w spór zbiorowy.   Tre?? pisma o wej?ciu w spór - tutaj   (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A. ze Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 26 listopada 2013

W poniedzia?ek 25 listopada odby?o si? spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. ze zwi?zkami zawodowymi. Tematem obrad by?o przedstawienie przez Zarz?d planowanych zwolnie? w grupie pracowników administracji, projekt aneksu nr 9 do Porozumienia z dnia 20.12.2004 r. dotycz?cy korekty za??cznika nr 11. W drugiej cz??ci spotkania przedstawiony mia? by? stronie zwi?zkowej (...)

czytaj całość

Spotkanie Rady Pracownikw z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.

dodane 18 listopada 2013

W dniu 18 listopada odby?o si? spotkanie Rady Pracowników z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Celem spotkanie by?o przedstawienie za?o?e? do Programu restrukturyzacji KW S.A na lata 2013–2020. Spotkanie odby?o si? w trybie informacyjnym bez przekazywania szczegó?owych informacji na pi?mie i z zachowaniem klauzuli poufno?ci. Jednak to, co dla Rady Pracowników jest poufne, to dla mediów jest spraw? do nag?o?nienia, (...)

czytaj całość

Powo?anie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 31 października 2013

W zwi?zku z og?oszeniem w dniu 24.10.2013 Pogotowia Strajkowego w Kompanii W?glowej S.A. przez trzy reprezentacyjne Centrale Zwi?zkowe dzia?aj?ce na szczeblu KW S.A. i powiadomieniu o tym fakcie Wicepremiera J. Piechoci?skiego pismem - tre?? pisma tutaj, Strona spo?eczna dzia?aj?ca w KW S.A. spotka?a si? (...)

czytaj całość

Spotkanie w sprawie ubezpieczenia grupowego dla pracownikw KW S.A.

dodane 25 października 2013

W dniu 23 pa?dziernika odby?o si? spotkanie central zwi?zkowych z GSU. Spotkanie zosta?o zwo?ane na wniosek strony spo?ecznej po informacjach przekazanych przez przedstawicieli GSU, ?e przygotowane propozycje ubezpieczenia grupowego zosta?y skonsultowane z zwi?zkami zawodowymi. Prawda jest jednak zupe?nie inna. GSU na wniosek Zarz?du KW S.A. zosta?o zobligowane do przygotowania wersji ubezpieczenia grupowego, które mo?na by by?o wprowadzi? (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49