Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Spotkanie z wicepremierem Piechoci?skim

dodane 18 czerwca 2013

zdjęcie do artykułu

W dniu 17.06.2013 r. dosz?o do spotkania wicepremiera Janusza Piechoci?skiego z zarz?dem ZZ „KADRA”, którego reprezentowali przewodnicz?cy Bogus?aw Studencki, sekretarz S?awomir Drobny oraz przewodnicz?cy PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka, który postanowi? wspomóc swoj? osob? delegacj? z Brzeszcz w sprawie przebiegu drogi S1 a zarazem bytu naszej kopalni.   (...)

czytaj całość

Spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii W?glowej

dodane 14 czerwca 2013

W czwartek 13 czerwca odby?o si? spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii W?glowej. Tematem spotkania by?a aktualna sytuacja ekonomiczna Kompanii i dzia?ania Zarz?du wobec kopal? „Brzeszcze” i „Piekary”. Na wst?pie spotkania wiceprezes Nowak omówi? wyniki Kompanii za IV miesi?ce 2013 r. Z przedstawionych danych wynika, (...)

czytaj całość

Manifestacja w obronie kopalni "Brzeszcze"

dodane 07 czerwca 2013

W czwartek 6 czerwca br. kilka tysi?cy osób demonstrowa?o w obronie kopalni „Brzeszcze". Zwi?zkowcy, pracownicy i mieszka?cy obawiaj? si? o przysz?o?? kopalni, poniewa? jeden z wariantów przebiegu drogi ekspresowej S1, biegn?cy przez tereny górnicze kopalni popierany jest przez w?adze gminy, które nie przyjmuj? argumentacji strony zwi?zkowej, dyrekcji kopalni, a tak?e zarz?du Kompanii W?glowej. (...)

czytaj całość

Posiedzenie Zespo?u Trjstronnego

dodane 05 czerwca 2013

4 czerwca 2013 r. w Centrum Partnerstwa Spo?ecznego „Dialog” w Warszawie odby?o si? posiedzenie Zespo?u Trójstronnego ds. Bezpiecze?stwa Socjalnego Górników. W spotkaniu tym uczestniczyli równie? przedstawiciele zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w KWK „Brzeszcze” w osobach: Studencki Bogus?aw, Sikora Ireneusz, K?ysz Stanis?aw i Wolant Waldemar. (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 03 czerwca 2013

W dniu 03.06.2013 r. odby?o si? spotkanie Zarz?du KW S.A z przedstawicielami Central Zwi?zkowych w temacie Taryfikatora P?ac.   Na pocz?tku spotkania przewodnicz?cy Studencki Bogus?aw rozda? wszystkim przyby?ym Stanowisko (tre?? – tutaj) (...)

czytaj całość

Obrona Kopalni Brzeszcze

dodane 31 maja 2013

     Zwi?zek Zawodowy „KADRA” przy KWK "Brzeszcze” w dniu 27 maja 2013 r. zwróci? si? do organizacji dzia?aj?cych w Forum ZZ z pro?b? o spotkanie w sprawie alokacji za?ogi KWK „Brzeszcze” do innych zak?adów Kompani W?glowej S.A. co dla nas oznacza jednoczesne rozpocz?cie procesu likwidacji Kopalni.  Przedstawiciele organizacji bardzo ?ywo zareagowali na zaproszenie naszej organizacji (...)

czytaj całość

Spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem KW S.A w sprawie przysz?o?ci KWK Brzeszcze

dodane 27 maja 2013

     W dniu 21.05.2013 r. Dyrekcja KWK „Brzeszcze” otrzyma?a pismo z Zarz?du Kompanii W?glowej nr R/KB/1490/2013 (tre?? pisma – tutaj).      Po spotkaniu Dyrekcji KWK „Brzeszcze” z Zarz?dem KW S.A., Dyrektor Janusz Adamowicz w dniu 22.05.2013 r. poinformowa? (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44