Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 04 października 2013

3 pa?dziernika 2013 w Kompanii W?glowej odby?o si? kolejne w tym roku spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A, który zjawi? si? w komplecie. W trakcie spotkania omówiono trudn? sytuacj? ekonomiczno-finansow? spó?ki po o?miu miesi?cach tego roku podkre?laj?c, ?e priorytetem dzia?a? Zarz?du jest utrzymanie p?ynno?ci finansowej spó?ki. Temu celowi ma s?u?y? m.in. program emisji d?ugoterminowych obligacji. (...)

czytaj całość

Pismo w sprawie spotkania z Zarz?dem KW S.A.

dodane 03 października 2013

W dniu 30.09.2013 odby?o si? spotkanie Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy KWK „Brzeszcze”, na którym ustalono, ?eby trudn? sytuacj? Kopalni „Brzeszcze” omówi? Dyrektor J. Adamowicz dlatego te?, wyst?pi?y do Dyrektora z wnioskiem na pi?mie (tre?? pisma – tutaj). (...)

czytaj całość

Pismo do Zarz?du Kompanii W?glowej S.A.

dodane 05 września 2013

W dniu 05.09.2013 r. wystosowali?my pisma do Zarz?du Kompanii Weglowej S.A oraz do Central Zwi?zkowych o tre?ci: W dniu 04.09.2013 r. Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce w KWK „Brzeszcze” uzyska?y informacje od Dyrektora Kopalni, ?e z dniem 01.10.2013 r. ma zosta? oddelegowanych 450 pracowników Kopalni ”Brzeszcze” zgodnie z ustnym poleceniem Zarz?du Kompanii W?glowej.Przypominamy, (...)

czytaj całość

Zmiany w odprawach emerytalnych.

dodane 23 sierpnia 2013

W czwartek 22 sierpnia w Kompanii W?glowej S.A. odby?y si? rozmowy stron Porozumienia z 20 grudnia 2004 r. Tematem rozmów by? projekt zmian w za??czniku Odprawy emerytalno-rentowe. W trakcie rozmów dosz?o do podpisania aneksu nr 8 porozumienia, który wprowadza m.in. nast?puj?ce zmiany do ww. za??cznika: zwi?kszono wysoko?? odpraw emerytalno-rentowych, okre?lono (...)

czytaj całość

Informacja w sprawie referendum odwo?ania Burmistrza i Rady Miejskiej w Brzeszczach.

dodane 20 sierpnia 2013

Komisarz wyborczy w Krakowie po rozpoznaniu sprawy i przeliczeniu podpisów w sprawie odwo?ania Burmistrza i Rady Miejskiej przed up?ywem kadencji oraz po sprawdzeniu dostarczonej dokumentacji ustali? termin referendum na 06.10.2013 r. Pe?n? tre?? informacji po otrzymaniu od Komisarza umie?cimy na stronie. M.Z (...)

czytaj całość

Stanowisko Zwi?zkw Zawodowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej

dodane 16 sierpnia 2013

Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce w Kompanii W?glowej wystosowa?y pismo do Prezes Joanny Strzelec-?obodzi?skiej w którym negatywnie opiniuj? program dostosowawczy na lata 2013-2015 r. (tre?? pisma czytaj tutaj) (...)

czytaj całość

Pismo do Okr?gowego Inspektora Pracy w Krakowie

dodane 14 sierpnia 2013

W zwi?zku z kolejn? prób? alokacji za?ogi z KWK „Brzeszcze” z czym kategorycznie nie zgadzaj? si? Zwi?zki Zawodowe, które kolejny ju? raz zwracaj? uwag? na braki osobowe w ob?o?eniu stanowiskowym. Zwi?zki Zawodowe przy KWK "Brzeszcze" wystosowa?y pismo do Okr?gowego Inspektora Pracy w Krakowie. (czytaj tutaj) (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45