Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie w KW z przedstawicielem PIP

dodane 14 marca 2014

W pi?tek 14 marca br. w Kompanii W?glowej S.A. odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z nadinspektorem pracy Panem Grzegorzem Bilskim w zwi?zku z rozpocz?ciem przez niego kontroli w spó?ce. Wniosek do Okr?gowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zg?osi? ZZ „Przeróbka”. W stosownym pi?mie zwi?zek wniós? o przeprowadzenie (...)

czytaj całość

Pismo do Dyrekcji KWk "Brzeszcze" w sprawie pracownikw Ekspedycji

dodane 14 marca 2014

W dniu 14.03.2014 r. ZZ "KADRA" wystosowa? do Dyrekcji Kopalni pismo, o nast?puj?cej tre?ci: "W zwi?zku z szeregiem interwencji pracowników oddz. Ekspedycji, Zwi?zek Zawodowy „KADRA” zwraca si? do Dyrekcji Kopalni „Brzeszcze” o wyja?nienie dlaczego jest przeprowadzany chronometra? pracy w/w pracowników. Je?eli (...)

czytaj całość

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 12 marca 2014

W ?rod? 12 marca odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej. Na wst?pie spotkania organizacje zwi?zkowe otrzyma?y dwa dokumenty przyj?te przez Rad? Nadzorcz?, tj. Program Restrukturyzacji Kompanii W?glowej S.A. w latach 2014 – 2020 oraz PTE na 2014 rok. W dalszej cz??ci wiceprezes Nowak przedstawi? wyniki Kompanii za stycze? oraz prognoz? wyniku za luty. Z przedstawionych (...)

czytaj całość

Pismo do Wiceprezesa KW S.A.

dodane 11 marca 2014

Dnia 06.03.2014 r. odby?o si? spotkanie prezydium ZZ „KADRA” KW S.A. w zwi?zku z szeregiem interwencji w sprawie rozliczania bonów na posi?ki profilaktyczne pracowników administracji. Prezydium wystosowa?o pismo do Zarz?du KW S.A o realizacj? ustale? z dnia 6.02.2014 (podczas podpisania Porozumienia).    Tre?? pisma – (...)

czytaj całość

Pisma do Dyrekcji KWK "Brzeszcze"

dodane 21 lutego 2014

W dniu 21.02.2014 r. organizacje zwi?zkowe dzia?aj?ce przy KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach, wystosowa?y do Dyrektora Kopalni pisma, o nast?puj?cej tre?ci: „W zwi?zku z zako?czeniem dr??enia przekopu badawczego z pok?adu 352 do pok?adu 510 (nr 568) oraz rozpocz?ciem robót wiertniczych w celu zbadania atmosfery panuj?cej w otamowanym polu po?arowym, Organizacje Zwi?zkowe dzia?aj?ce (...)

czytaj całość

Osi?gni?to Porozumienie w KW S.A.

dodane 06 lutego 2014

W dniu dzisiejszym od godziny 11.00 prowadzone by?y trudne rozmowy pomi?dzy centralami zwi?zkowymi i Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. w sprawie programu restrukturyzacyjnego. W negocjacjach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zwi?zku Zawodowego „KADRA” Kompanii W?glowej S.A. wraz z cz?onkami Rady Pracowników. W wyniku  negocjacji osi?gni?to porozumienie, które oparte jest na kompromisie. Znaczna cz??? postulatów (...)

czytaj całość

Spotkanie strony spo?ecznej z Rad? Nadzorcz? KW S.A.

dodane 01 lutego 2014

W dniu 31 stycznia 2014 r. odby?o si? zapowiadane spotkanie Rady Nadzorczej Kompanii W?glowej z stron? spo?eczn?. Spotkanie mia?o na celu przedstawienie przez Zwi?zki Zawodowe uwag do Programu Restrukturyzacji przed ostatecznym przyj?ciem Programu i PTE przez Rad? Nadzorcz?.  W rezultacie po trwaj?cej ok 2,5 godz. debacie Rada uda?a si? na narad?. Po wielogodzinnych przemy?leniach od?o?ono decyzj? o (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49