Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Kolejne spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 18 grudnia 2013

17 grudnia odby?o si? kolejne spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej w ramach konsultacji nad programem restrukturyzacji. Rozpoczynaj?c spotkanie wiceprezes Marek Uszko zapyta?, czy strona zwi?zkowa ma przygotowane propozycje alternatywne do programu restrukturyzacji. Odpowiadaj?c zwi?zkowcy stwierdzili, ?e swoje propozycje przedstawiali ju? nie raz w trakcie spotka? i wystarczy odczyta? protoko?y by sprawdzi? jakie one by?y. (...)

czytaj całość

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A. w ramach sporu zbiorowego

dodane 14 grudnia 2013

Na wst?pie spotkania strona zwi?zkowa zapyta?a cz?onków Zarz?du (M.Uszko, P.Rykala) czy spór zosta? zg?oszony do PIP-u. Odpowiadaj?c wiceprezes Piotr Rykala potwierdzi?, ?e spór zosta? zg?oszony. Równocze?nie stwierdzi?, ?e zgodnie z pisemn? odpowiedzi? udzielon? zwi?zkom zawodowym Zarz?d stoi na stanowisku, ?e trzy punkty zg?oszonych przez stron? spo?eczn? nie mog? by? podstaw? sporu (...)

czytaj całość

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A

dodane 12 grudnia 2013

11 grudnia 2013 r. odby?o si? spotkanie central zwi?zkowych z Zarz?dem Kompanii W?glowej w ramach konsultacji nad programem restrukturyzacji firmy. W pierwszej cz??ci spotkania wiceprezes Marek Uszko przedstawi? prezentacj? obrazuj?c? wyniki audytu firmy Roland Berger.  Firma Berger podzieli?a kopalnie KW S.A. na trzy grupy: trwale nierentowne (do likwidacji) – 4 kopalnie, (...)

czytaj całość

Spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem KW S.A.

dodane 10 grudnia 2013

W poniedzia?ek 9 grudnia 2013 roku odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.. Spotkanie otwar?o cykl spotka? konsultacyjnych nad projektem Restrukturyzacji KW S.A. na lata 2014 – 2020.  Na wst?pie ogólne za?o?enia programu przedstawi? wiceprezes Jacek Nowak. Swoj? prezentacj? rozpocz?? od przedstawienia krótkoterminowego (utrzymanie p?ynno?ci finansowej (...)

czytaj całość

Wej?cie w spr zbiorowy

dodane 03 grudnia 2013

2 grudnia 2013r. odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych w ramach Sztabu Protestacyjno - Strajkowego. Ko?cowym ustaleniem Sztabu jest wej?cie z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. w spór zbiorowy.   Tre?? pisma o wej?ciu w spór - tutaj   (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A. ze Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 26 listopada 2013

W poniedzia?ek 25 listopada odby?o si? spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. ze zwi?zkami zawodowymi. Tematem obrad by?o przedstawienie przez Zarz?d planowanych zwolnie? w grupie pracowników administracji, projekt aneksu nr 9 do Porozumienia z dnia 20.12.2004 r. dotycz?cy korekty za??cznika nr 11. W drugiej cz??ci spotkania przedstawiony mia? by? stronie zwi?zkowej (...)

czytaj całość

Spotkanie Rady Pracownikw z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.

dodane 18 listopada 2013

W dniu 18 listopada odby?o si? spotkanie Rady Pracowników z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Celem spotkanie by?o przedstawienie za?o?e? do Programu restrukturyzacji KW S.A na lata 2013–2020. Spotkanie odby?o si? w trybie informacyjnym bez przekazywania szczegó?owych informacji na pi?mie i z zachowaniem klauzuli poufno?ci. Jednak to, co dla Rady Pracowników jest poufne, to dla mediów jest spraw? do nag?o?nienia, (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46