Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Wej?cie w spr zbiorowy

dodane 03 grudnia 2013

2 grudnia 2013r. odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych w ramach Sztabu Protestacyjno - Strajkowego. Ko?cowym ustaleniem Sztabu jest wej?cie z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. w spór zbiorowy.   Tre?? pisma o wej?ciu w spór - tutaj   (...)

czytaj całość

Spotkanie Zarz?du KW S.A. ze Zwi?zkami Zawodowymi

dodane 26 listopada 2013

W poniedzia?ek 25 listopada odby?o si? spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. ze zwi?zkami zawodowymi. Tematem obrad by?o przedstawienie przez Zarz?d planowanych zwolnie? w grupie pracowników administracji, projekt aneksu nr 9 do Porozumienia z dnia 20.12.2004 r. dotycz?cy korekty za??cznika nr 11. W drugiej cz??ci spotkania przedstawiony mia? by? stronie zwi?zkowej (...)

czytaj całość

Spotkanie Rady Pracownikw z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.

dodane 18 listopada 2013

W dniu 18 listopada odby?o si? spotkanie Rady Pracowników z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. Celem spotkanie by?o przedstawienie za?o?e? do Programu restrukturyzacji KW S.A na lata 2013–2020. Spotkanie odby?o si? w trybie informacyjnym bez przekazywania szczegó?owych informacji na pi?mie i z zachowaniem klauzuli poufno?ci. Jednak to, co dla Rady Pracowników jest poufne, to dla mediów jest spraw? do nag?o?nienia, (...)

czytaj całość

Powo?anie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 31 października 2013

W zwi?zku z og?oszeniem w dniu 24.10.2013 Pogotowia Strajkowego w Kompanii W?glowej S.A. przez trzy reprezentacyjne Centrale Zwi?zkowe dzia?aj?ce na szczeblu KW S.A. i powiadomieniu o tym fakcie Wicepremiera J. Piechoci?skiego pismem - tre?? pisma tutaj, Strona spo?eczna dzia?aj?ca w KW S.A. spotka?a si? (...)

czytaj całość

Spotkanie w sprawie ubezpieczenia grupowego dla pracownikw KW S.A.

dodane 25 października 2013

W dniu 23 pa?dziernika odby?o si? spotkanie central zwi?zkowych z GSU. Spotkanie zosta?o zwo?ane na wniosek strony spo?ecznej po informacjach przekazanych przez przedstawicieli GSU, ?e przygotowane propozycje ubezpieczenia grupowego zosta?y skonsultowane z zwi?zkami zawodowymi. Prawda jest jednak zupe?nie inna. GSU na wniosek Zarz?du KW S.A. zosta?o zobligowane do przygotowania wersji ubezpieczenia grupowego, które mo?na by by?o wprowadzi? (...)

czytaj całość

Spotkanie z Rad? Nadzorcz? KW S.A.

dodane 18 października 2013

W pi?tek 18 pa?dziernika 2013 r. odby?o si? spotkanie Rady Nadzorczej Kompanii W?glowej S.A. ze stron? zwi?zkow?. W spotkaniu któremu przewodniczy? Przewodnicz?cy Rady Nadzorczej prof. Marian Turek uczestniczy? tak?e Zarz?d Kompanii W?glowej S.A.Maj?c na uwadze odrzucenie przez Rad? Nadzorcz? Programu Dostosowawczego i zobowi?zanie Zarz?du do opracowania programu restrukturyzacji strona zwi?zkowa zapyta?a jakie oczekiwania ma Rada (...)

czytaj całość

Pismo do Przewodnicz?cego Rady Nadzorczej

dodane 17 października 2013

Zarz?d Zwi?zku Zawodowego „KADRA” po spotkaniu w dniu 15.10.2013 r. wystosowa? pisma do Przewodnicz?cego Rady Nadzorczej oraz do Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. o nast?puj?cej tre?ci:W zwi?zku z odrzuceniem przez Rad? Nadzorcz? Programu Dostosowawczego dla Kompanii W?glowej S.A., Zarz?d Zwi?zku Zawodowego „KADRA” Brzeszcze domaga si? wstrzymania akcji przenoszenia pracowników pomi?dzy kopalniami Kompanii (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45