Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Spotkanie strony spo?ecznej z Rad? Nadzorcz? KW S.A.

dodane 01 lutego 2014

W dniu 31 stycznia 2014 r. odby?o si? zapowiadane spotkanie Rady Nadzorczej Kompanii W?glowej z stron? spo?eczn?. Spotkanie mia?o na celu przedstawienie przez Zwi?zki Zawodowe uwag do Programu Restrukturyzacji przed ostatecznym przyj?ciem Programu i PTE przez Rad? Nadzorcz?.  W rezultacie po trwaj?cej ok 2,5 godz. debacie Rada uda?a si? na narad?. Po wielogodzinnych przemy?leniach od?o?ono decyzj? o (...)

czytaj całość

Komunikat z rozmw w dniu 28.01.2014

dodane 28 stycznia 2014

W dniu 28 stycznia odby?o si? kolejne spotkanie z Zarz?dem KW S.A. Na spotkaniu Zarz?d pojawi? si? w pe?nym sk?adzie, ale w rozmowach brali udzia? tylko Prezes Rykala i Nowak.   Na pocz?tku przyj?to konwencj?, ?e skupimy si? na trzech g?ównych tematach: zmiany (...)

czytaj całość

Porozumienie z dnia 24.01.2014

dodane 27 stycznia 2014

W pi?tek 24.01.2014 r. odby?o si? kolejne spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. Podczas spotkania omawiano ponownie tre?? Porozumienia, na którym po wprowadzeniu zmian przedstawionych przez ZZ „KADRA” podpisa?y si? wszystkie organizacje zwi?zkowe dzia?aj?ce w KW S.A.  W godzinach popo?udniowych w/w Porozumienie zosta?o dostarczone Zarz?dowi KW S.A. – tre?? Porozumienia (...)

czytaj całość

Konsekwencje podpisania porozumienia z Zarz?dem KW S.A.

dodane 21 stycznia 2014

Przedmiotem niniejszej analizy jest przedstawienie konsekwencji wdro?enia postanowie? zaproponowanych przez Zarz?d Kompanii W?glowej S.A., zwany dalej Kompani? w przedstawionym projekcie porozumienia.   1. Na wst?pie nale?y zaznaczy?, ?e Kompania w § (...)

czytaj całość

Kolejne spotkanie konsultacyjne w KW S.A.

dodane 17 stycznia 2014

W czwartek 16 stycznia br. strona zwi?zkowa otrzyma?a projekt porozumienia, który mia? uwzgl?dnia? tematy wypracowane w trakcie ?rodowych negocjacji. O godz. 12.00 zebra? si? Zarz?d Zwi?zku Zawodowego „KADRA”, który mia? wypracowa? stanowisko co do projektu porozumienia. W trakcie dyskusji zwrócono uwag?, ?e z (...)

czytaj całość

Spotkanie w KW S.A w dniu 15.01.2014

dodane 16 stycznia 2014

W ?rod? 15 stycznia odby?o si? kolejne spotkanie w Kompanii W?glowej. Wed?ug za?o?e? mia?o ono ko?czy? proces konsultacji Projektu Planu Restrukturyzacji KW S.A. W toku spotkania stronom uda?o si? znale??, nik?? co prawda, platform? porozumienia, która by? mo?e doprowadzi do zbli?enia stron. Po trwaj?cym 14 godzin maratonie negocjacyjnym (...)

czytaj całość

Spotkanie z Zarz?dem w dniu 13 stycznia 2014

dodane 14 stycznia 2014

13 stycznia 2014 r. (poniedzia?ek) odby?o si? ósme spotkanie zwi?zków zawodowych z Zarz?dem KW S.A. w ramach konsultacji nad Programem Restrukturyzacji Kompanii W?glowej na lata 2014 – 2020. Równie? to spotkanie nie zako?czy?o si? ?adnym porozumieniem.  Spotkanie rozpocz??o si? od prezentacji nowej symulacji Projektu Programu Restrukturyzacji Kompanii W?glowej S.A. na lata (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47