Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Protest Grniczy w Katowicach

dodane 29 kwietnia 2014

Wszystkie górnicze centrale zwi?zków zawodowych zorganizowa?y dzisiaj protest w obronie miejsc pracy. Protest rozpocz?? si? przed budynkiem ?l?skiego Urz?du Wojewódzkiego, przed którym zebra?o si? oko?o 15 tysi?cy protestuj?cych. Górnicy spod urz?du ruszyli przed siedzib? Kompanii W?glowej S.A. i Katowickiego Holdingu W?glowego S.A. Marsz górników zako?czy? si? oko?o godziny 14:00 przed budynkiem Spodka w Katowicach. Do protestuj?cych (...)

czytaj całość

Centrale Zwi?zkowe w ?l?skim Urz?dzie Wojewdzkim

dodane 25 kwietnia 2014

Liderzy górniczych zwi?zków zawodowych wzi?li dzisiaj udzia? w pierwszym spotkaniu po?wi?conemu omówieniu sektorowych dokumentów reguluj?cych dzia?alno?? górnictwa w?gla kamiennego po 2015 roku. Gospodarzem spotkania by? Wicewojewoda ?l?ski Andrzej Pilot. W spotkaniu uczestniczy? z ramienia PZZ „KADRA” Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki. W delegacji rz?dowej znale?li si? m.in. Wiceministrowie (...)

czytaj całość

Spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 22 kwietnia 2014

22 kwietnia br. odby?o si? w Katowicach spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele górniczych zwi?zków zawodowych, w tym z ramienia PZZ „KADRA": Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek, Marek Gacka oraz kol. Adam Honisz. Spotkanie Sztabu po?wi?cone by?o trudnej sytuacji w bran?y górniczej i ostatnim decyzjom Zarz?du Kompanii (...)

czytaj całość

Komunikat z rozmw w dniu 17.04.2014

dodane 17 kwietnia 2014

Organizacje Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A. informuj?, ?e w dniu 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Kompanii W?glowej S.A. odby?o si? spotkanie, na którym Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. poinformowa? o zamiarze og?oszenia przestoju ekonomicznego: w okresie od 28 kwietnia do 5 maja w Kopalniach: „Bobrek-Centrum”, „Boles?aw ?mia?y”, „Piast”, (...)

czytaj całość

Centrale Zwi?zkowe wzywaj? Premiera Tuska do rozmw

dodane 16 kwietnia 2014

Górnicze centrale zwi?zkowe nale??ce do FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarno??" spotka?y si? w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim z Piotrem Litw? - Wojewod? ?l?skim w celu omówienia pal?cych problemów zwi?zanych z trudn? sytuacj? w polskim górnictwie w?gla kamiennego. Forum na spotkaniu reprezentowa? Przewodnicz?cy PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka. Obecni byli równie? inni przedstawiciele zwi?zków (...)

czytaj całość

Pisma do Dyrekcji KWK "Brzeszcze"

dodane 26 marca 2014

W dniu dzisiejszym, tj. 26.03.2014 r. na cotygodniowym spotkaniu Dyrekcji Kopalni z przedstawicielami Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy KWK "Brzeszcze", uzyskali?my informacj? o zamiarze oddelegowania 130 pracowników z KWK "Brzeszcze" do KWK "Piast". Zarz?d Zwi?zku Zawodowego "KADRA" uwa?a, ?e takie dzia?anie jest niezgodne z zapisami Porozumienia z dnia 6 lutego br. i w zwi?zku (...)

czytaj całość

Refleksje nad lutowym porozumieniem

dodane 25 marca 2014

Min??y dwa miesi?ce od momentu gdy „KADRA” Kompanii W?glowej powiedzia?a NIE i odmówi?a podpisania porozumienia w temacie Programu Restrukturyzacji Kompanii W?glowej na lata 2014 – 2020, porozumienia, które mia?o uzdrowi? Kompani? i da? Zarz?dowi oddech, porozumienia, które podobno chcia? podpisa? Zarz?d i pozosta?e zwi?zki zawodowe. Jako? tak si? dziwnie z?o?y?o, ?e na porozumieniu nie by?o ani jednego (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49