Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Spotkanie z Zarz?dem w dniu 13 stycznia 2014

dodane 14 stycznia 2014

13 stycznia 2014 r. (poniedzia?ek) odby?o si? ósme spotkanie zwi?zków zawodowych z Zarz?dem KW S.A. w ramach konsultacji nad Programem Restrukturyzacji Kompanii W?glowej na lata 2014 – 2020. Równie? to spotkanie nie zako?czy?o si? ?adnym porozumieniem.  Spotkanie rozpocz??o si? od prezentacji nowej symulacji Projektu Programu Restrukturyzacji Kompanii W?glowej S.A. na lata (...)

czytaj całość

Sidme spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 10 stycznia 2014

W pi?tek 10 stycznia 2014 r. odby?o si? siódme ju? spotkanie zwi?zków zawodowych z Zarz?dem KW S.A. w ramach konsultacji nad Programem Restrukturyzacji Kompanii W?glowej na lata 2014 – 2020. Wbrew wcze?niejszym oczekiwaniom spotkanie nie zako?czy?o si? ?adnym porozumieniem. Po powitaniu wiceprezes Piotr Rykala zapyta? o stanowisko strony spo?ecznej wobec propozycji alternatywnych przedstawionych na spotkaniu 3 stycznia br.  (...)

czytaj całość

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A. w dniu 3.01.2014 r.

dodane 05 stycznia 2014

W pi?tek 3 stycznia 2014 r. odby?o si? ju? 6 spotkanie stron w temacie Programu Restrukturyzacji Kompanii W?glowej S.A.  Na pocz?tku spotkania wiceprezes Piotr Rykala pogrupowa? przedmiot konsultacji na nast?puj?ce grupy tematyczne: 1. sprzeda? kopalni „Knurów-Szczyg?owice”, 2. ??czenie kopal?, 3. zwolnienia pracowników administracji, 4. polityka p?acowa, 5. ró?ne – przekszta?cenie (...)

czytaj całość

Kolejne spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 31 grudnia 2013

W poniedzia?ek 30 grudnia 2013 r. odby?o si? ju? 5 spotkanie stron w temacie Programu Restrukturyzacji Kompanii W?glowej S.A..Na pocz?tku dosz?o do spotkania z dyrektorami kopal? „Piast” i „Brzeszcze”. Zwi?zkowcy pytali o korzy?ci wynikaj?ce z po??czenia kopal?, próbowano ustali?, czy kopalnie mog?yby funkcjonowa? samodzielnie. Zdaniem dyrektorów i wiceprezesa Uszko jest to niemo?liwe, a ??czenie jest (...)

czytaj całość

Administracja nie uratuje Kompanii

dodane 30 grudnia 2013

Od kilku lat pracownicy tzw. administracji traktowani s? w kopalniach kompanii w?glowej jak obywatele drugiej kategorii. Do pieni?dzy ostatni , do zwolnienia pierwsi. Dzia?ania kolegów ze wszystkich organizacji zwi?zkowych jako? nie daj? poczucia bezpiecze?stwa dla g?ównej grupy reprezentuj?cej administracj? czyli kobiet. W?ród m?skiej cz??ci za?óg górniczych króluje opinia „ co te baby robi?” (...)

czytaj całość

Pismo do Przewodnicz?cego Rady Nadzorczej KW S.A.

dodane 27 grudnia 2013

W dniu 6 grudnia 2013 r. Zarz?d Zwi?zku Zawodowego „KADRA” Kompanii W?glowej S.A. obradowa? w nowym sk?adzie Prezydium gdzie po zapoznaniu si? z Programem Restrukturyzacji Kompanii W?glowej S.A. uzna?, ?e dzia?ania w nim zapisane dzia?aj? na szkod? spó?ki. Ponadto Zarz?d ZZ „KADRA” KW S.A. uwa?a, ?e obecny Zarz?d Kompanii W?glowej ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za doprowadzenie firmy na skraj bankructwa i nie jest (...)

czytaj całość

Spotka? z Zarz?dem KW S.A. ci?g dalszy

dodane 23 grudnia 2013

W pi?tek 20 grudnia odby?o si? czwarte spotkanie w temacie Programu Restrukturyzacji Kompanii W?glowej S.A. Na wst?pie spotkania dyrektorzy kopal? „Ziemowit” i „Boles?aw ?mia?y” próbowali przedstawi? stronie zwi?zkowej korzy?ci wynikaj?ce z ich po??czenia. Na pytanie zwi?zkowców, czy którejkolwiek kopalni grozi likwidacja w przypadku braku po??czenia odpowiedzieli, ?e nie. Stwierdzili tak?e, ?e niemo?liwe (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46