Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Spotkanie zwi?zkw z Zarz?dem KW S.A.

dodane 02 czerwca 2014

W poniedzia?ek 2 czerwca odby?o si? spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. w temacie powo?ania zespo?ów roboczych.   Stron? Zarz?du reprezentowali wiceprezesi: Piotr Rykala, Micha? Sobel i Marek Uszko, który 23 maja z?o?y? rezygnacj? z funkcji wiceprezesa ds. produkcji ze skutkiem na 30 czerwca br. (...)

czytaj całość

Spotkanie z nowym Zarz?dem KW S.A

dodane 28 maja 2014

27 maja 2014 r. przedstawiciele górniczych zwi?zków zawodowych po raz pierwszy spotkali si? z nowym Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. z prezesem Miros?awem Tarasem na czele. Zarz?d KW S.A przedstawi? i oceni? sytuacj?, w jakiej znalaz?a si? spó?ka - potwierdzi?, ?e jest ?le. ?eby poprawi? sytuacj? spó?ki maj? zosta? powo?ane zespo?y robocze (oko?o pi?ciu), ka?dy z nich zajmie (...)

czytaj całość

Nowe w?adze FZZ

dodane 16 maja 2014

W dniach 13-15.05.2014 w Warszawie odby? si? IV Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Zwi?zków Zawodowych. Udzia? wzi??o ponad 200  delegatów z ca?ego kraju. Byli równie? go?cie z kraju i zagranicy, w tym m.in. sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Zwi?zków Zawodowych. W Kongresie nie mog?o zabrakn?? przedstawicieli Porozumienia Zwi?zków Zawodowych „KADRA". Forum jest jedn? z trzech (...)

czytaj całość

Obradowa? Sztab Protestacyjno-Strajkowy

dodane 08 maja 2014

W dniu dzisiejszym (tj. 8 maja 2014) w Katowicach obradowa? Sztab Protestacyjno-Strajkowy, który podsumowa? manifestacj? zwi?zkow? w dniu 29 kwietnia br. oraz przebieg rozmów z przedstawicielami rz?du w dniach 5 – 6.05. 2014 r.   Ze wzgl?du na przyj?te przez stron? zwi?zkow? zaproszenie premiera Donalda Tuska na spotkanie w Warszawie (...)

czytaj całość

Zako?czy? si? Szczyt W?glowy

dodane 06 maja 2014

Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki zako?czyli swój udzia? w Szczycie W?glowym zorganizowanym dzisiaj w Katowicach w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim z udzia?em premiera Donalda Tuska, wicepremierów Janusza Piechoci?skiego i El?biety Bie?kowskiej oraz Wojewody ?l?skiego Piotra Litwy. Na szczycie omawiano rozwi?zania maj?ce pomóc górnictwu i pozwoli? na utrzymanie miejsc (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Premierem

dodane 06 maja 2014

Przedstawiciele górniczych central zwi?zkowych spotkali si? wczoraj z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie odby?o si? w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim o godz. 19:00 i trwa?o do godz. 23:30. Ka?dy z przedstawicieli central zwi?zkowych wypowiedzia? si? w tematach nurtuj?cych polskie górnictwo a czas wypowiedzi nie by? ograniczany. W ocenie przewodnicz?cego Dariusza Trzcionki rozmowy z premierem by?y bardzo merytoryczne, (...)

czytaj całość

Protest Grniczy w Katowicach

dodane 29 kwietnia 2014

Wszystkie górnicze centrale zwi?zków zawodowych zorganizowa?y dzisiaj protest w obronie miejsc pracy. Protest rozpocz?? si? przed budynkiem ?l?skiego Urz?du Wojewódzkiego, przed którym zebra?o si? oko?o 15 tysi?cy protestuj?cych. Górnicy spod urz?du ruszyli przed siedzib? Kompanii W?glowej S.A. i Katowickiego Holdingu W?glowego S.A. Marsz górników zako?czy? si? oko?o godziny 14:00 przed budynkiem Spodka w Katowicach. Do protestuj?cych (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49