Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Pisma do Dyrekcji KWK "Brzeszcze"

dodane 21 lutego 2014

W dniu 21.02.2014 r. organizacje zwi?zkowe dzia?aj?ce przy KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach, wystosowa?y do Dyrektora Kopalni pisma, o nast?puj?cej tre?ci: „W zwi?zku z zako?czeniem dr??enia przekopu badawczego z pok?adu 352 do pok?adu 510 (nr 568) oraz rozpocz?ciem robót wiertniczych w celu zbadania atmosfery panuj?cej w otamowanym polu po?arowym, Organizacje Zwi?zkowe dzia?aj?ce (...)

czytaj całość

Osi?gni?to Porozumienie w KW S.A.

dodane 06 lutego 2014

W dniu dzisiejszym od godziny 11.00 prowadzone by?y trudne rozmowy pomi?dzy centralami zwi?zkowymi i Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. w sprawie programu restrukturyzacyjnego. W negocjacjach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Zwi?zku Zawodowego „KADRA” Kompanii W?glowej S.A. wraz z cz?onkami Rady Pracowników. W wyniku  negocjacji osi?gni?to porozumienie, które oparte jest na kompromisie. Znaczna cz??? postulatów (...)

czytaj całość

Spotkanie strony spo?ecznej z Rad? Nadzorcz? KW S.A.

dodane 01 lutego 2014

W dniu 31 stycznia 2014 r. odby?o si? zapowiadane spotkanie Rady Nadzorczej Kompanii W?glowej z stron? spo?eczn?. Spotkanie mia?o na celu przedstawienie przez Zwi?zki Zawodowe uwag do Programu Restrukturyzacji przed ostatecznym przyj?ciem Programu i PTE przez Rad? Nadzorcz?.  W rezultacie po trwaj?cej ok 2,5 godz. debacie Rada uda?a si? na narad?. Po wielogodzinnych przemy?leniach od?o?ono decyzj? o (...)

czytaj całość

Komunikat z rozmw w dniu 28.01.2014

dodane 28 stycznia 2014

W dniu 28 stycznia odby?o si? kolejne spotkanie z Zarz?dem KW S.A. Na spotkaniu Zarz?d pojawi? si? w pe?nym sk?adzie, ale w rozmowach brali udzia? tylko Prezes Rykala i Nowak.   Na pocz?tku przyj?to konwencj?, ?e skupimy si? na trzech g?ównych tematach: zmiany (...)

czytaj całość

Porozumienie z dnia 24.01.2014

dodane 27 stycznia 2014

W pi?tek 24.01.2014 r. odby?o si? kolejne spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. Podczas spotkania omawiano ponownie tre?? Porozumienia, na którym po wprowadzeniu zmian przedstawionych przez ZZ „KADRA” podpisa?y si? wszystkie organizacje zwi?zkowe dzia?aj?ce w KW S.A.  W godzinach popo?udniowych w/w Porozumienie zosta?o dostarczone Zarz?dowi KW S.A. – tre?? Porozumienia (...)

czytaj całość

Konsekwencje podpisania porozumienia z Zarz?dem KW S.A.

dodane 21 stycznia 2014

Przedmiotem niniejszej analizy jest przedstawienie konsekwencji wdro?enia postanowie? zaproponowanych przez Zarz?d Kompanii W?glowej S.A., zwany dalej Kompani? w przedstawionym projekcie porozumienia.   1. Na wst?pie nale?y zaznaczy?, ?e Kompania w § (...)

czytaj całość

Kolejne spotkanie konsultacyjne w KW S.A.

dodane 17 stycznia 2014

W czwartek 16 stycznia br. strona zwi?zkowa otrzyma?a projekt porozumienia, który mia? uwzgl?dnia? tematy wypracowane w trakcie ?rodowych negocjacji. O godz. 12.00 zebra? si? Zarz?d Zwi?zku Zawodowego „KADRA”, który mia? wypracowa? stanowisko co do projektu porozumienia. W trakcie dyskusji zwrócono uwag?, ?e z (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45