Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

W Warszawie o wa?nych problemach grnictwa

dodane 15 sierpnia 2014

Górnicze zwi?zki zawodowe maj? ju? za sob? kolejne spotkanie po?wi?cone przysz?o?ci polskiego górnictwa z udzia?em premiera Donalda Tuska. Mia?o ono miejsce  w ?rod? 13 sierpnia w Warszawie. Zdaniem uczestnicz?cych w nim zwi?zkowców post?p w rozmowach mo?e napawa? umiarkowanym optymizmem. Na pocz?tku spotkania przedstawiono dotychczasowe dzia?ania krótkoterminowe oraz konkretny (...)

czytaj całość

Przedstawiciele KADRY w Sejmie RP

dodane 23 lipca 2014

22 lipca 2014 r. odby?o si? posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmu RP, w którym uczestniczyli przedstawiciele PZZ „KADRA” – Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki i Przewodnicz?cy organizacji z Sekcji W?gla Kamiennego PZZ „KADRA” – Zdzis?aw Ch?tnicki i Bogus?aw Konieczny. Posiedzenie rozpocz??o si? o godz. (...)

czytaj całość

Pisma do Zarz?du KW S.A.

dodane 17 lipca 2014, aktualizacja: 25 lipca 2014

16 lipca 2014 r. ZZ „KADRA” Kompanii W?glowej S.A. wystosowa? do Zarz?du KW S.A. pisma, dotycz?ce minimalnej liczby zjazdów osób dozoru (pismo – tutaj) oraz o dostosowanie nazewnictwa stanowisk pracy w schemacie organizacyjnym KW S.A. (pismo – (...)

czytaj całość

Spotkanie w sprawie rz?dowego projektu dokumentu Programu dla grnictwa w?gla kamiennego

dodane 30 czerwca 2014

Wiceprzewodnicz?cy PZZ „KADRA" - Bogus?aw Studencki i Marek Gacka - uczestniczyli w pierwszym spotkaniu w sprawie rz?dowego dokumentu programu dotycz?cego górnictwa w?gla kamiennego. Spotkanie odby?o si? w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim w dniu 27.06.2014 r. Stron? rz?dow? na spotkaniu reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki - Pan minister Tomasz Tomczykiewicz oraz (...)

czytaj całość

Spotkanie zwi?zkw zawodowych i rz?du w kancelarii premiera

dodane 26 czerwca 2014

25 czerwca 2014 r. w kancelarii premiera odby?o si? kolejne - pi?te ju? spotkanie po?wi?cone za?o?eniom dalszego funkcjonowania górnictwa w?gla kamiennego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele górniczych zwi?zków zawodowych, w tym z ramienia PZZ „KADRA" - Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki.W rozmowach po stronie rz?dowej uczestniczyli premier Donald Tusk, (...)

czytaj całość

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 16 czerwca 2014

16 czerwca br. odby?o si? spotkanie z Zarz?dem KW S.A. w temacie porozumienia dotycz?cego zwolnienia grupowego emerytów do 2010 r. oraz rewaloryzacji bonów ?ywno?ciowych.    Przedstawiciele strony zwi?zkowej poinformowali, ?e ich zdaniem tematy te le?? po stronie Zarz?du i nie widz? mo?liwo?ci podpisania zaproponowanego porozumienia, co ko?czy proces ustawowej konsultacji. (...)

czytaj całość

Zielone ?wiat?o dla Kopalni Brzeszcze

dodane 12 czerwca 2014

W dniu dzisiejszym tj. 12.06.2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej, Dyrektor Kopalni "Brzeszcze" Piotr ?leziak, poinformowa? stron? spo?eczn? o wyniku rozmów z dnia 11.06.2014 r. z Prezesem Kompanii W?glowej S.A. dotycz?cych planu naprawczego dla KWK "Brzeszcze" na lata 2014-2020. (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49