Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Centrale Zwi?zkowe wzywaj? Premiera Tuska do rozmw

dodane 16 kwietnia 2014

Górnicze centrale zwi?zkowe nale??ce do FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarno??" spotka?y si? w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim z Piotrem Litw? - Wojewod? ?l?skim w celu omówienia pal?cych problemów zwi?zanych z trudn? sytuacj? w polskim górnictwie w?gla kamiennego. Forum na spotkaniu reprezentowa? Przewodnicz?cy PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka. Obecni byli równie? inni przedstawiciele zwi?zków (...)

czytaj całość

Pisma do Dyrekcji KWK "Brzeszcze"

dodane 26 marca 2014

W dniu dzisiejszym, tj. 26.03.2014 r. na cotygodniowym spotkaniu Dyrekcji Kopalni z przedstawicielami Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy KWK "Brzeszcze", uzyskali?my informacj? o zamiarze oddelegowania 130 pracowników z KWK "Brzeszcze" do KWK "Piast". Zarz?d Zwi?zku Zawodowego "KADRA" uwa?a, ?e takie dzia?anie jest niezgodne z zapisami Porozumienia z dnia 6 lutego br. i w zwi?zku (...)

czytaj całość

Refleksje nad lutowym porozumieniem

dodane 25 marca 2014

Min??y dwa miesi?ce od momentu gdy „KADRA” Kompanii W?glowej powiedzia?a NIE i odmówi?a podpisania porozumienia w temacie Programu Restrukturyzacji Kompanii W?glowej na lata 2014 – 2020, porozumienia, które mia?o uzdrowi? Kompani? i da? Zarz?dowi oddech, porozumienia, które podobno chcia? podpisa? Zarz?d i pozosta?e zwi?zki zawodowe. Jako? tak si? dziwnie z?o?y?o, ?e na porozumieniu nie by?o ani jednego (...)

czytaj całość

Spotkanie w KW z przedstawicielem PIP

dodane 14 marca 2014

W pi?tek 14 marca br. w Kompanii W?glowej S.A. odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z nadinspektorem pracy Panem Grzegorzem Bilskim w zwi?zku z rozpocz?ciem przez niego kontroli w spó?ce. Wniosek do Okr?gowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zg?osi? ZZ „Przeróbka”. W stosownym pi?mie zwi?zek wniós? o przeprowadzenie (...)

czytaj całość

Pismo do Dyrekcji KWk "Brzeszcze" w sprawie pracownikw Ekspedycji

dodane 14 marca 2014

W dniu 14.03.2014 r. ZZ "KADRA" wystosowa? do Dyrekcji Kopalni pismo, o nast?puj?cej tre?ci: "W zwi?zku z szeregiem interwencji pracowników oddz. Ekspedycji, Zwi?zek Zawodowy „KADRA” zwraca si? do Dyrekcji Kopalni „Brzeszcze” o wyja?nienie dlaczego jest przeprowadzany chronometra? pracy w/w pracowników. Je?eli (...)

czytaj całość

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 12 marca 2014

W ?rod? 12 marca odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej. Na wst?pie spotkania organizacje zwi?zkowe otrzyma?y dwa dokumenty przyj?te przez Rad? Nadzorcz?, tj. Program Restrukturyzacji Kompanii W?glowej S.A. w latach 2014 – 2020 oraz PTE na 2014 rok. W dalszej cz??ci wiceprezes Nowak przedstawi? wyniki Kompanii za stycze? oraz prognoz? wyniku za luty. Z przedstawionych (...)

czytaj całość

Pismo do Wiceprezesa KW S.A.

dodane 11 marca 2014

Dnia 06.03.2014 r. odby?o si? spotkanie prezydium ZZ „KADRA” KW S.A. w zwi?zku z szeregiem interwencji w sprawie rozliczania bonów na posi?ki profilaktyczne pracowników administracji. Prezydium wystosowa?o pismo do Zarz?du KW S.A o realizacj? ustale? z dnia 6.02.2014 (podczas podpisania Porozumienia).    Tre?? pisma – (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45