Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Zako?czy? si? Szczyt W?glowy

dodane 06 maja 2014

Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki zako?czyli swój udzia? w Szczycie W?glowym zorganizowanym dzisiaj w Katowicach w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim z udzia?em premiera Donalda Tuska, wicepremierów Janusza Piechoci?skiego i El?biety Bie?kowskiej oraz Wojewody ?l?skiego Piotra Litwy. Na szczycie omawiano rozwi?zania maj?ce pomóc górnictwu i pozwoli? na utrzymanie miejsc (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Premierem

dodane 06 maja 2014

Przedstawiciele górniczych central zwi?zkowych spotkali si? wczoraj z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie odby?o si? w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim o godz. 19:00 i trwa?o do godz. 23:30. Ka?dy z przedstawicieli central zwi?zkowych wypowiedzia? si? w tematach nurtuj?cych polskie górnictwo a czas wypowiedzi nie by? ograniczany. W ocenie przewodnicz?cego Dariusza Trzcionki rozmowy z premierem by?y bardzo merytoryczne, (...)

czytaj całość

Protest Grniczy w Katowicach

dodane 29 kwietnia 2014

Wszystkie górnicze centrale zwi?zków zawodowych zorganizowa?y dzisiaj protest w obronie miejsc pracy. Protest rozpocz?? si? przed budynkiem ?l?skiego Urz?du Wojewódzkiego, przed którym zebra?o si? oko?o 15 tysi?cy protestuj?cych. Górnicy spod urz?du ruszyli przed siedzib? Kompanii W?glowej S.A. i Katowickiego Holdingu W?glowego S.A. Marsz górników zako?czy? si? oko?o godziny 14:00 przed budynkiem Spodka w Katowicach. Do protestuj?cych (...)

czytaj całość

Centrale Zwi?zkowe w ?l?skim Urz?dzie Wojewdzkim

dodane 25 kwietnia 2014

Liderzy górniczych zwi?zków zawodowych wzi?li dzisiaj udzia? w pierwszym spotkaniu po?wi?conemu omówieniu sektorowych dokumentów reguluj?cych dzia?alno?? górnictwa w?gla kamiennego po 2015 roku. Gospodarzem spotkania by? Wicewojewoda ?l?ski Andrzej Pilot. W spotkaniu uczestniczy? z ramienia PZZ „KADRA” Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki. W delegacji rz?dowej znale?li si? m.in. Wiceministrowie (...)

czytaj całość

Spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 22 kwietnia 2014

22 kwietnia br. odby?o si? w Katowicach spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele górniczych zwi?zków zawodowych, w tym z ramienia PZZ „KADRA": Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek, Marek Gacka oraz kol. Adam Honisz. Spotkanie Sztabu po?wi?cone by?o trudnej sytuacji w bran?y górniczej i ostatnim decyzjom Zarz?du Kompanii (...)

czytaj całość

Komunikat z rozmw w dniu 17.04.2014

dodane 17 kwietnia 2014

Organizacje Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A. informuj?, ?e w dniu 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Kompanii W?glowej S.A. odby?o si? spotkanie, na którym Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. poinformowa? o zamiarze og?oszenia przestoju ekonomicznego: w okresie od 28 kwietnia do 5 maja w Kopalniach: „Bobrek-Centrum”, „Boles?aw ?mia?y”, „Piast”, (...)

czytaj całość

Centrale Zwi?zkowe wzywaj? Premiera Tuska do rozmw

dodane 16 kwietnia 2014

Górnicze centrale zwi?zkowe nale??ce do FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarno??" spotka?y si? w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim z Piotrem Litw? - Wojewod? ?l?skim w celu omówienia pal?cych problemów zwi?zanych z trudn? sytuacj? w polskim górnictwie w?gla kamiennego. Forum na spotkaniu reprezentowa? Przewodnicz?cy PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka. Obecni byli równie? inni przedstawiciele zwi?zków (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46