Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is greatt. Host information: mysql55.zenbox.pl via TCP/IP
Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 22 kwietnia 2014

22 kwietnia br. odby?o si? w Katowicach spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele górniczych zwi?zków zawodowych, w tym z ramienia PZZ „KADRA": Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki, Krzysztof Stefanek, Marek Gacka oraz kol. Adam Honisz. Spotkanie Sztabu po?wi?cone by?o trudnej sytuacji w bran?y górniczej i ostatnim decyzjom Zarz?du Kompanii (...)

czytaj całość

Komunikat z rozmw w dniu 17.04.2014

dodane 17 kwietnia 2014

Organizacje Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej S.A. informuj?, ?e w dniu 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Kompanii W?glowej S.A. odby?o si? spotkanie, na którym Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. poinformowa? o zamiarze og?oszenia przestoju ekonomicznego: w okresie od 28 kwietnia do 5 maja w Kopalniach: „Bobrek-Centrum”, „Boles?aw ?mia?y”, „Piast”, (...)

czytaj całość

Centrale Zwi?zkowe wzywaj? Premiera Tuska do rozmw

dodane 16 kwietnia 2014

Górnicze centrale zwi?zkowe nale??ce do FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarno??" spotka?y si? w ?l?skim Urz?dzie Wojewódzkim z Piotrem Litw? - Wojewod? ?l?skim w celu omówienia pal?cych problemów zwi?zanych z trudn? sytuacj? w polskim górnictwie w?gla kamiennego. Forum na spotkaniu reprezentowa? Przewodnicz?cy PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka. Obecni byli równie? inni przedstawiciele zwi?zków (...)

czytaj całość

Pisma do Dyrekcji KWK "Brzeszcze"

dodane 26 marca 2014

W dniu dzisiejszym, tj. 26.03.2014 r. na cotygodniowym spotkaniu Dyrekcji Kopalni z przedstawicielami Zwi?zków Zawodowych dzia?aj?cych przy KWK "Brzeszcze", uzyskali?my informacj? o zamiarze oddelegowania 130 pracowników z KWK "Brzeszcze" do KWK "Piast". Zarz?d Zwi?zku Zawodowego "KADRA" uwa?a, ?e takie dzia?anie jest niezgodne z zapisami Porozumienia z dnia 6 lutego br. i w zwi?zku (...)

czytaj całość

Refleksje nad lutowym porozumieniem

dodane 25 marca 2014

Min??y dwa miesi?ce od momentu gdy „KADRA” Kompanii W?glowej powiedzia?a NIE i odmówi?a podpisania porozumienia w temacie Programu Restrukturyzacji Kompanii W?glowej na lata 2014 – 2020, porozumienia, które mia?o uzdrowi? Kompani? i da? Zarz?dowi oddech, porozumienia, które podobno chcia? podpisa? Zarz?d i pozosta?e zwi?zki zawodowe. Jako? tak si? dziwnie z?o?y?o, ?e na porozumieniu nie by?o ani jednego (...)

czytaj całość

Spotkanie w KW z przedstawicielem PIP

dodane 14 marca 2014

W pi?tek 14 marca br. w Kompanii W?glowej S.A. odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z nadinspektorem pracy Panem Grzegorzem Bilskim w zwi?zku z rozpocz?ciem przez niego kontroli w spó?ce. Wniosek do Okr?gowego Inspektoratu Pracy w Katowicach zg?osi? ZZ „Przeróbka”. W stosownym pi?mie zwi?zek wniós? o przeprowadzenie (...)

czytaj całość

Pismo do Dyrekcji KWk "Brzeszcze" w sprawie pracownikw Ekspedycji

dodane 14 marca 2014

W dniu 14.03.2014 r. ZZ "KADRA" wystosowa? do Dyrekcji Kopalni pismo, o nast?puj?cej tre?ci: "W zwi?zku z szeregiem interwencji pracowników oddz. Ekspedycji, Zwi?zek Zawodowy „KADRA” zwraca si? do Dyrekcji Kopalni „Brzeszcze” o wyja?nienie dlaczego jest przeprowadzany chronometra? pracy w/w pracowników. Je?eli (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45