.

Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

NIE dla obni?enia premii administracji

dodane 02 września 2014

W zwi?zku z pismem Prezesa Kompanii W?glowej S.A. dotycz?cego ograniczenia premii dla pracowników administracji o po?ow?, pocz?wszy od wyp?aty wynagrodzenia za sierpie? 2014 r. zebra?o si? Prezydium Zwi?zku Zawodowego "KADRA" KW S.A. i wystosowa?o pismo do Prezesa Tarasa z ??daniem wycofania si? z decyzji zawartych w ww. pi?mie. Pe?na tre?? pisma - (...)

czytaj całość

Pismo do Prezesa KW SA

dodane 01 września 2014

(...)

czytaj całość

Stanowisko Forum Zwi?zkw Zawodowych

dodane 01 września 2014

Stanowisko w sprawie propozycji Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo?ecznego, Komitetu Regionów w sprawie: Ram politycznych na okres 2020-2030 dotycz?cych klimatu i energii    Forum Zwi?zków Zawodowych (FZZ) w zwi?zku z definiowaniem od kilku miesi?cy przez Komisj? Europejsk? propozycji dotycz?cych (...)

czytaj całość

Spotkanie Zwi?zkw Zawodowych i Rz?du w Kancelarii Premiera

dodane 19 sierpnia 2014

W dniu 13 sierpnia 2014r. w kancelarii premiera odby?o si? kolejne – szóste ju? spotkanie po?wi?cone za?o?eniom dalszego funkcjonowania górnictwa w?gla kamiennego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rz?du na czele z Premierem Donaldem Tuskiem oraz górniczych zwi?zków zawodowych.  Z ramienia PZZ „KADRA” w spotkaniu uczestniczy? Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka. Spotkanie (...)

czytaj całość

Tratw? z Krakowa do Gda?ska

dodane 19 sierpnia 2014

Czterech ?mia?ków z ma?opolskiej KWK „Brzeszcze” – Jacek Walczyk, Mariusz Szyszka, Adam Respekta i Marek Górka reprezentuj?c Zwi?zek Zawodowy „KADRA” Brzeszcze i Jacht Klub Polski Bielsko przep?yn??o w trzech etapach tratw? ?eglown? Wis??.   Pierwszy etap z Krakowa do D?blina, dwa tygodnie w lipcu 2012 roku – oko?o 300 km, drugi etap z D?blina do Nieszawy, nast?pne dwa tygodnie w maju 2013 roku – (...)

czytaj całość

W Warszawie o wa?nych problemach grnictwa

dodane 15 sierpnia 2014

Górnicze zwi?zki zawodowe maj? ju? za sob? kolejne spotkanie po?wi?cone przysz?o?ci polskiego górnictwa z udzia?em premiera Donalda Tuska. Mia?o ono miejsce  w ?rod? 13 sierpnia w Warszawie. Zdaniem uczestnicz?cych w nim zwi?zkowców post?p w rozmowach mo?e napawa? umiarkowanym optymizmem. Na pocz?tku spotkania przedstawiono dotychczasowe dzia?ania krótkoterminowe oraz konkretny (...)

czytaj całość

Przedstawiciele KADRY w Sejmie RP

dodane 23 lipca 2014

22 lipca 2014 r. odby?o si? posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmu RP, w którym uczestniczyli przedstawiciele PZZ „KADRA” – Przewodnicz?cy Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodnicz?cy Bogus?aw Studencki i Przewodnicz?cy organizacji z Sekcji W?gla Kamiennego PZZ „KADRA” – Zdzis?aw Ch?tnicki i Bogus?aw Konieczny. Posiedzenie rozpocz??o si? o godz. (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48