Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Uchwa?a Zarz?du KW S.A. w sprawie w?gla

dodane 24 września 2014

Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. w dniu 19 wrze?nia 2014 r. podj?? Uchwa?? Nr 875/2014 w sprawie likwidacji prawa emerytów, rencistów i innych osób do bezp?atnego w?gla od 1 stycznia 2015 r.   Tre?? uchwa?y - tutaj (...)

czytaj całość

Pismo Zwi?zkw Zawodowych do Zarz?du KW S.A.

dodane 24 września 2014

Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce w Kompanii Weglowej S.A. 22 wrze?nia 2014 r. wys?a?y pismo do Zarz?du KW S.A.. Tre?? pisma - tutaj (...)

czytaj całość

Opinia FZZ ws. waloryzacji rent i emerytur

dodane 24 września 2014

19 wrze?nia 2014 r. Forum Zwi?zków Zawodowych przekaza?o Ministrowi Pracy i Polityki Spo?ecznej Panu W?adys?awowi Kosiniak-Kamysz opini? w sprawie zmiany przepisów o waloryzacji rent i emerytur na 2015 rok. Tre?? powy?szej opinii - tutaj (...)

czytaj całość

Komunikat z posiedzenia Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 19 września 2014

W dniu dzisiejszym (tj. 19.09.2014r.) zebra? si? Mi?dzyzwi?zkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii W?glowej S.A., który omówi? skutki dotychczasowych dzia?a? i ustali? harmonogram dalszych kroków na rzecz ratowania Kompanii i miejsc pracy w kopalniach oraz zak?adach spó?ki. Mi?dzyzwi?zkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy podj?? nast?puj?ce decyzje: (...)

czytaj całość

Zako?czenie akcji po?arowej w pok?. 510

dodane 16 września 2014

W dniach 01-15 wrze?nia 2014 r. na terenie KW S.A. Oddzia? KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach przeprowadzono akcj? otwarcia wyrobisk czasowo otamowanych po po?arze w 2012 roku, maj?c? na celu przywrócenie do sieci wentylacyjnej otamowanych wyrobisk w pok?adzie 510. Otwarcie, przewietrzenie i penetracj? czasowo otamowanych wyrobisk przeprowadzono na zasadach akcji ratowniczej. (...)

czytaj całość

Spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 15 września 2014

W dniu 15 wrze?nia 2014 r. zebra? si? zrzeszaj?cy 13 organizacji zwi?zkowych Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii W?glowej S.A., który wyda? oficjalne stanowisko (tre?? stanowiska - tutaj). Czytamy w nim: „W zwi?zku z notorycznymi zmianami w programie naprawczym Kompanii (...)

czytaj całość

Apel Central Zwi?zkw Zawodowych do Rz?du RP

dodane 12 września 2014

Przewodnicz?cy Forum Zwi?zków Zawodowych, NSZZ „Solidarno??” i OPZZ wystosowali apel do Rz?du RP o odrzucenie na najbli?szej Radzie Europejskiej propozycji Komisji Europejskiej dotycz?cej polityki klimatyczno–energetycznej na lata 2020–2030. Tadeusz Chwa?ka, Piotr Duda i Jan Guz obawiaj? si? powa?nych konsekwencji wprowadzenia w ?ycie zaproponowanych przez Komisj? Europejsk? (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49