Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 16 czerwca 2014

16 czerwca br. odby?o si? spotkanie z Zarz?dem KW S.A. w temacie porozumienia dotycz?cego zwolnienia grupowego emerytów do 2010 r. oraz rewaloryzacji bonów ?ywno?ciowych.    Przedstawiciele strony zwi?zkowej poinformowali, ?e ich zdaniem tematy te le?? po stronie Zarz?du i nie widz? mo?liwo?ci podpisania zaproponowanego porozumienia, co ko?czy proces ustawowej konsultacji. (...)

czytaj całość

Zielone ?wiat?o dla Kopalni Brzeszcze

dodane 12 czerwca 2014

W dniu dzisiejszym tj. 12.06.2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej, Dyrektor Kopalni "Brzeszcze" Piotr ?leziak, poinformowa? stron? spo?eczn? o wyniku rozmów z dnia 11.06.2014 r. z Prezesem Kompanii W?glowej S.A. dotycz?cych planu naprawczego dla KWK "Brzeszcze" na lata 2014-2020. (...)

czytaj całość

Spotkanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 10 czerwca 2014

9 czerwca br. odby?o si? spotkanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Górniczych Central Zwi?zkowych, na którym liderzy zwi?zkowi zdecydowali o nieprzeprowadzaniu planowanej na 16 czerwca manifestacji w Warszawie.   Decyzja jest efektem "dobrze rokuj?cych mo?liwo?ci rozwi?zania problemów bran?y i prowadzonych obecnie rozmów strony zwi?zkowej ze stron? rz?dow?". (...)

czytaj całość

Spotkanie zwi?zkw z Zarz?dem KW S.A.

dodane 02 czerwca 2014

W poniedzia?ek 2 czerwca odby?o si? spotkanie strony spo?ecznej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. w temacie powo?ania zespo?ów roboczych.   Stron? Zarz?du reprezentowali wiceprezesi: Piotr Rykala, Micha? Sobel i Marek Uszko, który 23 maja z?o?y? rezygnacj? z funkcji wiceprezesa ds. produkcji ze skutkiem na 30 czerwca br. (...)

czytaj całość

Spotkanie z nowym Zarz?dem KW S.A

dodane 28 maja 2014

27 maja 2014 r. przedstawiciele górniczych zwi?zków zawodowych po raz pierwszy spotkali si? z nowym Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. z prezesem Miros?awem Tarasem na czele. Zarz?d KW S.A przedstawi? i oceni? sytuacj?, w jakiej znalaz?a si? spó?ka - potwierdzi?, ?e jest ?le. ?eby poprawi? sytuacj? spó?ki maj? zosta? powo?ane zespo?y robocze (oko?o pi?ciu), ka?dy z nich zajmie (...)

czytaj całość

Nowe w?adze FZZ

dodane 16 maja 2014

W dniach 13-15.05.2014 w Warszawie odby? si? IV Kongres Sprawozdawczo-Wyborczy Forum Zwi?zków Zawodowych. Udzia? wzi??o ponad 200  delegatów z ca?ego kraju. Byli równie? go?cie z kraju i zagranicy, w tym m.in. sekretarz generalny Europejskiej Konfederacji Zwi?zków Zawodowych. W Kongresie nie mog?o zabrakn?? przedstawicieli Porozumienia Zwi?zków Zawodowych „KADRA". Forum jest jedn? z trzech (...)

czytaj całość

Obradowa? Sztab Protestacyjno-Strajkowy

dodane 08 maja 2014

W dniu dzisiejszym (tj. 8 maja 2014) w Katowicach obradowa? Sztab Protestacyjno-Strajkowy, który podsumowa? manifestacj? zwi?zkow? w dniu 29 kwietnia br. oraz przebieg rozmów z przedstawicielami rz?du w dniach 5 – 6.05. 2014 r.   Ze wzgl?du na przyj?te przez stron? zwi?zkow? zaproszenie premiera Donalda Tuska na spotkanie w Warszawie (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46