Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Zako?czenie akcji po?arowej w pok?. 510

dodane 16 września 2014

W dniach 01-15 wrze?nia 2014 r. na terenie KW S.A. Oddzia? KWK „Brzeszcze” w Brzeszczach przeprowadzono akcj? otwarcia wyrobisk czasowo otamowanych po po?arze w 2012 roku, maj?c? na celu przywrócenie do sieci wentylacyjnej otamowanych wyrobisk w pok?adzie 510. Otwarcie, przewietrzenie i penetracj? czasowo otamowanych wyrobisk przeprowadzono na zasadach akcji ratowniczej. (...)

czytaj całość

Spotkanie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 15 września 2014

W dniu 15 wrze?nia 2014 r. zebra? si? zrzeszaj?cy 13 organizacji zwi?zkowych Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii W?glowej S.A., który wyda? oficjalne stanowisko (tre?? stanowiska - tutaj). Czytamy w nim: „W zwi?zku z notorycznymi zmianami w programie naprawczym Kompanii (...)

czytaj całość

Apel Central Zwi?zkw Zawodowych do Rz?du RP

dodane 12 września 2014

Przewodnicz?cy Forum Zwi?zków Zawodowych, NSZZ „Solidarno??” i OPZZ wystosowali apel do Rz?du RP o odrzucenie na najbli?szej Radzie Europejskiej propozycji Komisji Europejskiej dotycz?cej polityki klimatyczno–energetycznej na lata 2020–2030. Tadeusz Chwa?ka, Piotr Duda i Jan Guz obawiaj? si? powa?nych konsekwencji wprowadzenia w ?ycie zaproponowanych przez Komisj? Europejsk? (...)

czytaj całość

Kolejne pismo do Prezesa KW S.A.

dodane 05 września 2014

Zwi?zki Zawodowe dzia?aj?ce w KWK „Brzeszcze” wys?a?y pismo do Prezesa Kompanii W?glowej S.A. w którym domagaj? si? zapewnienia, ?e niewykorzystany fundusz p?ac zostanie wyp?acony pracownikom do ko?ca 2014 r.  Tre?? pisma - tutaj   (...)

czytaj całość

Spotkanie Central Zwi?zkowych z Zarz?dem KW S.A.

dodane 03 września 2014

W dniu 2 wrze?nia 2014 r. odby?o si? spotkanie Central Zwi?zkowych dzia?aj?cych w Kompanii W?glowej z Zarz?dem KW S.A. Spotkania to, mia?o by? po?wi?cone omówieniu Programu naprawczego na lata 2014-2020. Pocz?tek spotkania zdominowa? jednak temat wydania przez prezesa Tarasa Zarz?dzenia o zabraniu 50% premii pracownikom administracji do ko?ca roku. Wszystkie zwi?zki zawodowe jednym g?osem wspar?y (...)

czytaj całość

NIE dla obni?enia premii administracji

dodane 02 września 2014

W zwi?zku z pismem Prezesa Kompanii W?glowej S.A. dotycz?cego ograniczenia premii dla pracowników administracji o po?ow?, pocz?wszy od wyp?aty wynagrodzenia za sierpie? 2014 r. zebra?o si? Prezydium Zwi?zku Zawodowego "KADRA" KW S.A. i wystosowa?o pismo do Prezesa Tarasa z ??daniem wycofania si? z decyzji zawartych w ww. pi?mie. Pe?na tre?? pisma - (...)

czytaj całość

Pismo do Prezesa KW SA

dodane 01 września 2014

(...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46