Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Kolejne spotkanie w sprawie emerytw

dodane 15 grudnia 2014

W dniu 15 grudnia br. odby?o si? kolejne spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. z Centralami Zwi?zkowymi dzia?aj?cymi w KW S.A.  Spotkanie mia?o na celu opracowanie porozumienia w sprawie zwolnienia grupy pracowników którzy nabyli uprawnienia do emerytury w latach 2011 - 2013.  (...)

czytaj całość

Kolejne spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 09 grudnia 2014

W dniu 08.12.2014 r. odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. które by?o kontynuacj? spotkania z dnia 28 listopada 2014 r. Pomimo o?ywionej dyskusji, podobnie jak w trakcie poprzedniego spotkania nie dosz?o do zbli?enia stanowisk w nast?puj?cych tematach: zwolnienia (...)

czytaj całość

Rozmowy w Kompanii W?glowej S.A.

dodane 01 grudnia 2014

  W pi?tek 28 listopada 2014 r. odby?o si? spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. ze zwi?zkami zawodowymi. W trakcie spotkania omówiono nast?puj?ce tematy: zwolnienia grupowe pracowników którzy nabyli uprawnienia emerytalne; Zarz?d przekaza? zwi?zkom imienne wykazy osób, które naby?y uprawnienia (...)

czytaj całość

Rz?dowe gwarancje ci?g?o?ci wynagrodze?

dodane 19 listopada 2014

W trakcie rozmów na temat przysz?o?ci Kompanii W?glowej S.A. zwi?zkowcy us?yszeli z ust premier Ewy Kopacz zapewnienie, ?e ani grudniowe wynagrodzenie, ani „barbórka” czy 14-ta pensja nie s? zagro?one.   W spotkaniu, które odby?o si? w Centrum Partnerstwa Spo?ecznego „Dialog” w Warszawie stron? rz?dow? reprezentowali (...)

czytaj całość

Informacja dotycz?ca wypowiedzenia zmieniaj?cego warunki umowy o prac?

dodane 14 listopada 2014

W zwi?zku z licznymi zapytaniami dotycz?cymi wr?czania pracownikom tytu?owego wypowiedzenia, informujemy, ?e pracodawca jako powód wr?czania wypowiedze? podaje trudn? sytuacj? ekonomiczno – finansow?  spó?ki i zagro?enie og?oszenia upad?o?ci firmy.    Pracownik poprzez sam podpis wypowiedzenia potwierdza, ?e przyj?? (...)

czytaj całość

Fiasko w rozmowach Central Zwi?zkowych z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A.

dodane 13 listopada 2014, aktualizacja: 17 listopada 2014

W czwartek 13 listopada o godz. 8.00 rozpocz??o si? spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej ze stron? zwi?zkow? w temacie Planu Naprawczego Kompanii W?glowej na lata 2014 - 2020.    W trakcie spotkania Zarz?d poinformowa? stron? spo?eczn?, ?e fiaskiem zako?czy?y si? rozmowy (...)

czytaj całość

Posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego

dodane 06 listopada 2014

W dniu dzisiejszym (tj. 06.11.2014 r.) na wniosek Zwi?zku Zawodowego „KADRA” Kompanii W?glowej S.A. odby?o si? posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Kompanii W?glowej S.A.  W toku kilkugodzinnej dyskusji cz?onkowie sztabu uzgodnili: strona spo?eczna we?mie udzia? w spotkaniu z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. w dniu 12 listopada br. na (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47