Pobierz Mozillę Firefox - lepsza przeglądarkę internetową

Pisma

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Zwolnienia grupowe osb posiadaj?cych uprawnienia emerytalne

dodane 23 grudnia 2014, aktualizacja: 29 grudnia 2014

W zwi?zku z brakiem wypracowania porozumienia na spotkaniu w dniu 15 grudnia br. pomi?dzy Zarz?dem KW S.A. a Centralami Zwi?zkowymi dzia?aj?cymi w KW S.A., Zarz?d w dniu 19 grudnia 2014 r. jednostronnie podj?? Uchwa?? w sprawie „Regulaminu zwolnie? grupowych w Kompanii W?glowej S.A.” Tre?? pisma – tutaj (...)

czytaj całość

Pismo do prezesa Kompanii W?glowej

dodane 19 grudnia 2014, aktualizacja: 08 stycznia 2015

W zwi?zku z podj?ciem Uchwa?y nr 1167/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. przez Zarz?d Kompanii W?glowej S.A. dotycz?cej przywrócenia wymiaru bezp?atnego w?gla dla emerytów, Zwi?zek Zawodowy „KADRA” Kompanii W?glowej S.A. uwa?a, ?e w zwi?zku z tym faktem zapisy Porozumienia z dnia 6 lutego 2014 r. przesta?y obowi?zywa?. Wiedz?c o tym, ?e s? niezrealizowane rezerwy na funduszach p?acowych we wszystkich oddzia?ach Kompanii (...)

czytaj całość

Pismo do Dyrekcji KWK "Brzeszcze"

dodane 16 grudnia 2014, aktualizacja: 19 grudnia 2014

16 grudnia 2014 r. na spotkaniu Zarz?du Zwi?zku Zawodowego „KADRA” przy KWK „Brzeszcze” postanowiono wystosowa? pismo do Dyrekcji kopalni w sprawie niewykorzystanych ?rodków na funduszu p?ac. Tre?? pisma - tutaj   Odpowied? Dyrekcji na powy?sze (...)

czytaj całość

Kolejne spotkanie w sprawie emerytw

dodane 15 grudnia 2014

W dniu 15 grudnia br. odby?o si? kolejne spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. z Centralami Zwi?zkowymi dzia?aj?cymi w KW S.A.  Spotkanie mia?o na celu opracowanie porozumienia w sprawie zwolnienia grupy pracowników którzy nabyli uprawnienia do emerytury w latach 2011 - 2013.  (...)

czytaj całość

Kolejne spotkanie z Zarz?dem KW S.A.

dodane 09 grudnia 2014

W dniu 08.12.2014 r. odby?o si? spotkanie strony zwi?zkowej z Zarz?dem Kompanii W?glowej S.A. które by?o kontynuacj? spotkania z dnia 28 listopada 2014 r. Pomimo o?ywionej dyskusji, podobnie jak w trakcie poprzedniego spotkania nie dosz?o do zbli?enia stanowisk w nast?puj?cych tematach: zwolnienia (...)

czytaj całość

Rozmowy w Kompanii W?glowej S.A.

dodane 01 grudnia 2014

  W pi?tek 28 listopada 2014 r. odby?o si? spotkanie Zarz?du Kompanii W?glowej S.A. ze zwi?zkami zawodowymi. W trakcie spotkania omówiono nast?puj?ce tematy: zwolnienia grupowe pracowników którzy nabyli uprawnienia emerytalne; Zarz?d przekaza? zwi?zkom imienne wykazy osób, które naby?y uprawnienia (...)

czytaj całość

Rz?dowe gwarancje ci?g?o?ci wynagrodze?

dodane 19 listopada 2014

W trakcie rozmów na temat przysz?o?ci Kompanii W?glowej S.A. zwi?zkowcy us?yszeli z ust premier Ewy Kopacz zapewnienie, ?e ani grudniowe wynagrodzenie, ani „barbórka” czy 14-ta pensja nie s? zagro?one.   W spotkaniu, które odby?o si? w Centrum Partnerstwa Spo?ecznego „Dialog” w Warszawie stron? rz?dow? reprezentowali (...)

czytaj całość

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46